New York, 5:e april 2016 — Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB rapporterar idag resultat från en kontrollerad studie i friska frivilliga patienter med bolagets nanoteknologiska plattform XR-17, vilken bolaget anser visar teknologins enorma potential för behandling av många indikationer utanför cytostatika-marknaden.

Bolaget avslutade nyligen en singelcenter, randomiserad, blindad, placebo-kontrollerad studie för att undersöka farmakokinetiken, säkerheten och toleransen hos XR-17 och XMeNa (en komponent av XR-17) efter stigande singeldoser i 48 friska individer. XR-17 har tidigare använts i flertalet kliniska studier utan att några biverkningar har kunnat relateras till substansen vilket har bekräftats av denna studie.

XR-17 är Oasmias patenterade excipient som kan göra svårlösliga molekyler lättlösliga i vatten genom att bilda nanopartiklar, vilka löses upp omedelbart i blodbanan helt utan användande av lösningsmedel vilket bland annat resulterar i kortare infusionstider och inget behov av förmedicinering av patienterna. Denna innovativa approach till infusioner medför också att flera cytostatika kan kombineras och ges i en och samma infusion, jämfört den traditionella processen som normalt kräver två eller fler infusioner. XR-17 är den excipient som används i Oasmias cytostatika läkemedel Paclical® och Paccal Vet® samt även i Oasmias doxorubicin formulering för veterinärmarknaden, Doxophos Vet.

Oasmia tror att detta kliniska genombrott presenterar en enastående möjlighet att skapa ytterligare intäktsströmmar vid sidan av utveckling och kommersiell försäljning av sina humana- och veterinäronkologiska behandlingar. Bekräftelsen av XR-17 som excipient skapar potential för licensiering och spridning till andra läkemedelsgrupper inom och utanför onkologisektorn. I en rapport från 2014 uppskattas det att 70% av molekyler under utveckling är svårlösliga och att 40% av redan godkända läkemedel är svårlösliga. Detta skapar enligt Oasmia ett stort behov på marknaden som XR-17 kan möta.

“Behandlingar inom olika utvecklingsprogram för läkemedel är ofta hindrade av dålig löslighet, vilket innebär en försvårad och fördyrad administrering. I värsta fall kan ett ämne som visat god potential i djurmodeller inte användas som läkemedel på grund av problem med lösligheten”, säger Margareta Eriksson, Vice President Clinical Development på Oasmia Pharmaceutical. ”Vi är mycket glada över att den här kliniska studien gav de resultat vi förväntade oss. Detta är ett första steg att positionera XR-17 som ett en excipient med stora expansionsmöjligheter inom läkemedelsindustrin.”

”Vi är väldigt nöjda med resultaten från denna kliniska studie som ger oss en enorm marknadspotential för Oasmia”, säger Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande för Oasmia. ”Resultaten från denna kliniska studie visar att XR-17 motsvarade våra förväntningar och att dess potential för bred acceptans inom läkemedelssektorn inte längre är exklusiv för onkologin, utan den är giltig för alla behandlingar. Vi tror att detta genombrott och efterföljande utveckling kommer att resultera i nya intäktsströmmar för Oasmia att lägga till vår försäljning av nästa generations kommersiella onkologiprodukter.”

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.