I enlighet med den instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2022 ska Vivestos valberedning bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka sedan ska utse en representant var att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en representant ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en representant. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 30 september året före årsstämman och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat en skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Valberedningens uppdrag innefattar bland annat att arbeta fram och lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode till dessa. Valberedningen lämnar också förslag till ordförande vid årsstämma samt förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedningen består inför årsstämman 2024 av följande ledamöter:

  • Per Arwidsson, utsedd av Arwidsro,
  • Håkan Lagerberg, utsedd av Mastan AB, samt
  • Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto.

Per Arwidsson har utsetts till ordförande för valberedningen.

Vivestos årsstämma kommer att hållas den 23 maj 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra det per e-post till nomination@vivesto.com. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma i god tid före årsstämman.