Denna uppförandekod för verksamheten (“koden”) har antagits av vår styrelse och sammanfattar den standard som ska guida våra anställda, befattningshavare och ledning i Vivesto AB och dess dotterbolag (sammantaget kallat ”Bolaget”). Även om de täcker många olika affärsmetoder och procedurer täcker dessa standarder inte varje händelse som kan uppkomma eller varje situation där etiska beslut måste tas, utan de fastställer nyckelprinciper som representerar policys inom Bolaget och upprättar de anställningsförhållanden som råder inom Bolaget.

Vi måste sträva efter att skapa en kultur präglad av ärlighet och ansvarstagande. Vårt åtagande för det högsta etiska agerandet ska spegla hela bolagets affärsverksamhet, inklusive, men inte begränsad till, förhållandet till anställda, kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och allmänheten, inklusive våra aktieägare. Alla våra anställda, befattningshavare och ledning måste uppträda i enlighet med språket och andan i denna kod och försöka att undvika till och med antydan till olämpligt uppträdande. Till och med välmenande handlingar som strider mot lagen eller denna kod kan leda till negativa konsekvenser för Bolaget och för de involverade individerna.

En av Bolagets viktigaste tillgångar är vårt rykte gällande integritet, professionalism och rättvisa. Vi ska alla erkänna att våra handlingar är grunden till vårt rykte och att hålla sig till denna kod och gällande lag är absolut nödvändigt.

Efterlevnad av lagar, regler och förordningar

Vi är väldigt hängivna åt att genomföra våra affärsuppgörelser med ärlighet, integritet och I full enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. Inga anställda, befattningshavare eller ledningsperson i Bolaget ska begå en illegal eller oetisk handling, eller uppmana andra till sådan, för någon anledning.

Om du anser att någon praxis väcker frågor relaterade till efterlevnad av denna kod eller tillämplig lag, regel eller förordning, eller om du annars har frågor om någon lag, regel eller förordning, kontakta din närmaste chef eller hans/hennes chef.

Intressekonflikter

Våra anställda, befattningshavare och ledning har en skyldighet att uppträda ärligt och etiskt, samt agera i Bolagets intresse. Alla anställda, befattningshavare och ledningspersoner ska försöka att undvika situationer som innebär en potentiell eller verklig konflikt mellan deras intresse och Bolagets.

En “intressekonflikt” uppkommer när en persons privata intressen kommer i vägen för, eller verkar komma i vägen för, Bolagets övergripande intressen, inklusive dess dotterbolag och partners. En intressekonflikt kan uppkomma när en anställd, befattningshavare eller ledningsperson handlar, eller har ett intresse som gör det svårt för honom/henne att utföra sitt arbete objektivt och effektivt. Intressekonflikter kan också uppkomma när en anställd, befattningshavare eller ledningsperson (eller nära anhörig till honom/henne) får olämpliga personliga fördelar som ett resultat av den anställdes, befattningshavares, eller ledningspersons position inom Bolaget.

Även om det inte går att beskriva varje situation där det kan uppkomma intressekonflikter, följer här några exempel på situationen som kan utgöra en intressekonflikt:

  • Att arbeta, oavsett form, för en konkurrent, kund eller leverantör samtidigt som personen är anställd av Bolaget.
  • Acceptera gåvor av mer än blygsamt värde eller erhålla personalrabatter (om sådana inte är generellt erbjudna till allmänheten) eller andra fördelar som ett resultat av din position i Bolaget från en konkurrent, kund eller leverantör.
  • Konkurrera med Bolaget för inköp eller försäljning av fastigheter, produkter, tjänster eller andra intressen.
  • Ha ett intresse i en transaktion som involverar Bolaget, en konkurrent eller en leverantör (annan än I egenskap av anställd, befattningshavare eller ledningsperson i Bolaget och inte är rutininvesteringar i publikt handlade bolag).
  • Erhålla lån eller lånelöfte med anledning av din position inom Bolaget.
  • Göra affärer med en leverantör som ägs av, eller har en anställd som är släkting eller vän på icke-kommersiell grund.
  • Situationer som innebär en intressekonflikt behöver inte alltid vara självklara eller lätta att lösa. Du bör alltid rapportera handlingar som kan utgöra en intressekonflikt.

Om en faktiskt eller uppenbar intressekonflikt uppstår mellan det privata och professionella förhållandet eller arbetet hos en anställd, befattningshavare eller ledningsperson, ska den anställde, befattningshavaren eller ledningspersonen hantera konfliken på ett etiskt sätt i enlighet med denna kod och redovisa det inför revisionsutskottet.

Skydd och korrekt användning av Bolagets tillgångar

Att skydda Bolagets tillgångar mot förlust, stöld eller annan misskötsel är varje anställds, befattningshavares eller ledningspersons ansvar. Förlust, stöld eller misskötsel av Bolagets tillgångar påverkar vår vinst direkt.

Det enda syftet för Bolagets utrustning, fordon, inventarier och elektroniska resurser (inklusive hårdvara, mjukvara och däri liggande data) är utförande av vår verksamhet. De får endast användas för affärsmässig verksamhet i enlighet med Bolagets riktlinjer.

Affärsmöjligheter

Anställda, befattningshavare och ledningspersoner är förbjudna att utnyttja affärsmöjligheter som uppkommer genom att använda sig av bolagsegendom, information eller position Inga anställda, befattningshavare eller ledningspersoner får använda sig av bolagsegendom, information eller position för egen vinning, och ingen anställd, befattningshavare eller ledningsperson får konkurrera med Bolaget. Att konkurrera med Bolaget kan handla om att vara inblandad i samma typ av affärsverksamhet som Bolaget eller någon situation där den anställde, befattningshavaren eller ledningspersonen tar affärsmöjligheter från Bolaget gällande försäljning av egendomar, produkter, tjänster eller intressen.

Rättvis handel

Varje anställd, befattningshavare och ledningsperson i Bolaget ska sträva efter att handla rättvist med kunder, leverantörer, konkurrenter, allmänheten och varandra alltid och i enlighet med etiska affärsmetoder. Ingen ska utnyttja någon genom manipulation, döljande, missbruk av konfidentiell information, förvrängning av viktiga fakta eller någon annan orättvis förhandlingsmetod. Inga mutor eller andra liknande betalningar i någon form ska göras direkt eller indirekt till eller för någon i syfte att få eller behålla affärer eller erhålla någon annan fördelaktig handling.

Enstaka affärsgåvor till privatanställda I samband med affärsdiskussioner eller utveckling av affärsrelationer är oftast ansedda som lämpliga inom Bolagets verksamhet. Dessa gåvor bör ges sällan och deras värde bör vara litet. Gåvor eller nöjen i någon form som resulterar i en känsla eller förväntan om personlig skuld ska inte ges eller accepteras.

Metoder som är acceptabla I kommersiella affärsmiljöer kan vara lagstridiga eller strida mot policys som styr nationella eller lokala offentliganställda. Därför ska inga gåvor eller affärsnöjen ges till en offentliganställd utan godkännande av Chief Financial Officer.

Kvalitet på offentliggöranden

Bolaget är ansvarigt för att kommunicera effektivt med aktieägare så att de får full och korrekt information, ur alla materiella aspekter, om Bolagets finansiella position och resultat från verksamheten. Våra rapporter och våra övriga offentliggöranden skall innehålla full, rättvis, korrekt, begriplig information i rätt tid.

Handel i Bolagets värdepapper

Alla anställda är förbjudna att korttids-handla med Bolagets aktier. Detta förbud innebär att aktier i Bolaget inte får säljas tidigare än tre månader efter att de har köpts.

Att använda icke-publik Bolagsinformation för att handla med värdepapper, eller delge en familjemedlem, vän eller annan person med icke-offentlig Bolagsinformation, är olagligt. All sådan icke-offentlig information ska betraktas som insiderinformation och ska aldrig användas för personlig vinning. Du måste bekanta dig med och agera enligt Bolagets insiderpolicy, av vilken det finns kopior tillgängligt hos bolagsjuristen eller interna IT-lagringsutrymmet. Du bör kontakta bolagsjuristen om du har några frågor om hur du får köpa och sälja värdepapper.

Skydd av hemligstämplad patentskyddad information

Hemligstämplad patentskyddad information skapad av och sammanställd i vår affärsverksamhet är en viktig tillgång för Bolaget. Att skydda denna information spelar en viktig roll i vår fortsatta tillväxt och konkurrenskraft, och all patentskyddad information ska hållas strikt konfidentiell, utom när offentliggörande är godkänt av Bolaget eller ett lagkrav.

Patentskyddad information inkluderar all icke-offentlig information som kan vara andvändbar för konkurrenter eller som kan vara skadlig för Bolaget, dess kunder eller leverantörer ifall den offentliggörs. Immateriella rättigheter som handelshemligheter, patent, varumärken och copyrights, affärsplaner, forskningsplaner, produktplaner, mål och strategier, arkiv, databaser, lönedata, anställdas medicinhistoria, kunder, listor på anställda och kunder, samt opublicerad finansiell eller prissättningsinformation måste också skyddas.

Obehörigt användande av eller distribution av patentskyddad information strider mot Bolagets policy och kan vara olaglig. Sådan användning eller distribution kan resultera i negativa konsekvenser för både Bolaget och de inblandade individerna, inklusive potentiella rättsliga och disciplinära åtgärder. Vi respekterar andra bolags rättigheter och deras patentskyddade information och kräver att våra anställda, befattningshavare och ledningspersoner också respekterar dem.

Din skyldighet att skydda Bolagets patentskyddade och konfidentiella information fortsätter även efter att du lämnat Bolaget och du måste återlämna all patentskyddad information i din ägo när du lämnar Bolaget.

Efterföljande av antitrustlagar

Antitrustlagarna förbjuder avtal mellan konkurrenter gällande ämnen som prissättning, försäljningsvillkor till kunder och fördelning av marknader och kunder. Antitrustlagar kan vara komplicerade och brott kan utsätta Bolaget och dess anställda för sanktioner, till exempel böter, fängelsestraff och skadestånd. Om du har några frågor om våra antitrustpolicys, fråga Chief Financial Officer.

Tillförlitlighet för Bolagets finansiella arkiv

Vi upprätthåller de högsta standarderna I alla frågor som rör redovisning, finansiella controller, intern rapportering och beskattning. Alla finansiella böcker, arkiv och konton måste korrekt visa transaktioner och händelser samt vara i enlighet med redovisningsprinciper och Bolagets interna kontrollmiljö. Uppgifter ska inte påverkas på något sätt för att gömma, dölja eller ändra Bolagets sanna finansiella ställning.

Miljö, hälsa och säkerhet

Vi strävar efter att utföra vår verksamhet i enlighet med alla tillämpbara miljö-, arbetslivs-, och säkerhetslagar och regleringar. Vi strävar också efter att ha ett säkert och hälsosamt arbetsklimat för våra anställda och efter att undvika allvarliga konsekvenser och skador på klimatet och de samhällen i vilka vi bedriver vår affärsverksamhet. Ansvaret för att nå detta mål har alla ansällda, befattningshavare och ledningspersoner.

Undantag och tillägg

Var god kontakta revisionsutskottet om du anser att ett undantag från antagande av denna kod är nödvändigt. Revisionsutskottet måste godkänna ett undantag. En majoritet av styrelsen i Bolaget måste godkänna undantag för alla ledningspersoner eller befattningshavare. Vid händelse att ett betydande tillägg görs eller om ett undantag är godkänt, kommer godkännandet att publiceras på Bolagets hemsida eller i en rapport enligt formulär 8-K, vilket möjliggör för aktieägare att granska grunden för det enskilda godkännandet.

Utvärdering

Styrelsen ska utvärdera denna kod årligen och genomföra lämpliga förändringar.