Kompetens och erfarenhet

Då bolaget under året klivit in i en kommersiell fas har kompetens inom styrelse, bolagsledning och personal förstärkts.

Utbildningsnivån på Vivesto är hög – 75 procent av Bolagets medarbetare hade vid utgången av verksamhetsåret 2019 / 2020 en universitetsexamen, av vilka en dryg tredjedel var disputerade. Vivesto verkar för mångfald och därav har Bolaget många medarbetare med olika nationaliteter som gör det till en dynamisk arbetsplats, med en positiv och utvecklande arbetsmiljö.

Bolaget arbetar aktivt med att förbättra och säkerställa en god arbetsmiljö med hög säkerhet för sina medarbetare. Det är viktigt för Bolaget att vara en professionell och attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och får möjlighet att utvecklas.

I enlighet med den svenska diskrimineringslagen genomför Vivesto en årlig lönegranskning i syfte att identifiera om löneskillnaderna mellan kvinnor och män är direkt eller indirekt kopplade till kön och i så fall agera för att undanröja dessa skillnader. Målsättningen är att skapa ett medarbetarteam vars styrka är att driva företaget framåt med hjälp av en effektiv organisation med korta beslutsvägar.

Vid utgången av verksamhetsåret 2019 / 2020 hade koncernen 63 anställda, varav 51 procent var kvinnor och 49 procent var män. Könsfördelningen mellan chefer på Bolaget var 50 procent kvinnor och 50 procent män. Bolagets ledningsgrupp bestod till 29 procent av kvinnor och 71 procent av män.

Bolagets kärnkompetens är inte att bedriva kommersiell produktion, och vi har överfört ansvaret för den kommersiella produktionen till Elevar Therapeutics. Som ett resultat av detta, i kombination med den strategiska översyn som påbörjades under våren 2020 och som avslutades efter balansdagen, kommer antalet anställda att minska, framför allt inom kommersiell produktion.

Bolagets kärnkompetens är däremot forskning och utveckling för att ta fram nya läkemedel, och Vivesto satsar nu på att förstärka ytterligare den kompetensen.