Den externa revisionen av Bolagets räkenskaper samt av styrelsens och VD:s förvaltning utförs i Sverige enligt god revisionssed.

KPMG AB är Bolagets revisor sedan 2019. På årsstämman den 25 maj 2023 omvaldes KPMG AB som Bolagets revisor med auktoriserad revisor Henrik Lind, medlem i FAR, som huvudansvarig revisor.