Den externa revisionen av Bolagets räkenskaper samt av styrelsens och VD:s förvaltning utförs i Sverige enligt god revisionssed.

Grant Thornton Sweden AB är bolagets revisor sedan 2024. På årsstämman den 23 maj 2024 valdes Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Den auktoriserade revisorn Therese Utengen är huvudansvarig revisor.