Per den 29 april 2016 uppgår det totala aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”) till 107 209 310.

Oasmia har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 1 666 666 aktier. Det totala antalet aktier och röster i Oasmia har därigenom ökat med 1 666 666 aktier och röster. Den riktade nyemissionen innebär att aktiekapitalet i Oasmia har ökat med 166 666,60 kronor från 10 554 264,40 kronor till 10 720 931 kronor.

Enligt den tidigare offentliggjorda informationen genomförde Oasmia i samband med den riktade nyemissionen av aktier även en riktad emission av ett konvertibelt lån om 28 000 000 kronor. Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier och röster i Oasmia ökar med ytterligare 2 393 162 från 107 209 310 (beaktat ovan nämnda nyemission av aktier) till 109 602 472.

Informationen har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 29 april 2016 klockan 08.30.