Per den 31 oktober 2016 uppgår det totala aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”) till 119 039 310.

Oasmia har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 8 750 000 aktier samt en kvittningsemission om 3 080 000 aktier. Det totala antalet aktier och röster i Oasmia har därigenom ökat med 11 830 000 aktier och röster. Den riktade nyemissionen och kvittningsemissionen innebär att aktiekapitalet i Oasmia har ökat med 1 183 000 kronor från 10 720 931kronor till 11 903 931 kronor.

Enligt tidigare offentliggjord information har Oasmia genomfört två riktade emissioner av konvertibla lån om 70 000 000 kronor. Konvertibellånen innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier och röster i Oasmia ökar med ytterligare 5 893 160 från 119 039 310 (beaktat ovan nämnda nyemissioner av aktier) till 124 932 470.

Informationen har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 31 oktober 2016 klockan 08.00.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.