Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under torsdagen den 26 september 2019 årsstämma varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det följande.Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018/2019.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden 1 479 826 299 kronor, balanserat resultat minus 936 258 117 kronor samt årets resultat minus 157 987 515 kronor, totalt 385 580 667 kronor, ska överföras i ny räkning.

Stämman beslutade att bevilja nuvarande styrelseledamöterna, valda vid den extra bolagsstämman den 19 mars 2019 och den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen för den tid årsredovisningen omfattade. Stämman beslutade om att inte bevilja ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter  ska vara sex, utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Hege Hellström och Anders Härfstrand till nya styrelseledamöter samt omval av de nuvarande styrelseledamöterna Jörgen Olsson, Peter Zonabend, Gunilla Öhman och Sven Rohmann. Jörgen Olsson omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att gränserna i bolagsordningens § 4 om aktiekapital och antal aktier ändras till följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 240 000 000 st och högst 960 000 000 st”.

Bolagsstämman fattade beslut, enligt styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande om maximalt 62 miljoner aktier.

För mer information:

Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.