VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • I november utsågs Erik Kinnman till ny verkställande direktör och han tillträdde sin befattning den 23 januari 2023.
 • Bolagets tillförordnade vd Christer Nordstedt sa i november upp sig för att tillträda en ny position utanför bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • I januari återkallade Inceptua sin ansökan om marknadsgodkännande för Apealea® i Schweiz.

FJÄRDE KVARTALET: 1 OKTOBER 2022 – 31 DECEMBER 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (9 639)
 • Rörelseresultatet var -31 038 tkr (-2 068)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -30 025 tkr (-2 849)
 • Resultatet per aktie var -0,06 kr (-0,01)

RÄKENSKAPSÅRET: 1 JANUARI 2022 – 31 DECEMBER 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 015 tkr (26 192)
 • Rörelseresultatet var -165 008 tkr (-133 396)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -166 678 tkr (-132 722)
 • Resultatet per aktie var -0,34 kr (-0,30)
 • Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 142 513 tkr (97 269)
 • Soliditeten var 94% (92%)

VD HAR ORDET

Jag tillträdde som vd för Vivesto för bara några veckor sedan men jag kan redan se att det finns stor potential i företaget. Under de kommande veckorna och månaderna kommer jag att arbeta tillsammans med mitt team på Vivesto och styrelsen för att utarbeta en plan för att driva företaget framåt och utveckla Vivesto till ett ledande specialty pharma-bolag med fokus på utveckling av nya behandlingsalternativ för cancerpatienter med stora medicinska behov.

Life science-sektorn har under de senaste åren kämpat med Covid-pandemin och allmän marknadsvolatilitet som bromsat utvecklingsplaner och påverkat förtroendet för sektorn. Utvecklingen av Vivesto inom onkologiområdet kommer att ta tid, men med en solid finansiell ställning, en konkurrenskraftig plattformsteknik och intern expertis har vi komponenterna för att lyckas. Jag är förväntansfull över de möjligheter som Vivesto har framför sig.

Som Christer tog upp i förra kvartalet är Vivestos formuleringsteknologi viktig för företagets framtid. För att på bästa sätt utnyttja denna tillgång arbetar vi med att identifiera olika substanser med patentskydd och utan patentskydd, så kallade generiska substanser, som skulle kunna formuleras med vår teknologi och erbjuda patienter viktiga behandlingsfördelar. I takt med att nya molekyler blir större och mer svårlösliga än tidigare kan vår formuleringsteknologi XR-18 spela en viktig roll för många molekyler som idag inte kan användas på grund av att de är för stora eller inte löses upp ordentligt. Detta är en möjlighet för Vivesto att samarbeta med andra läkemedelsbolag och att stärka vår position. Vi kommer att hålla marknaden informerad om våra framsteg.

Vivestos befintliga utvecklingsprojekt och produkter utgör grunden i Vivesto. Kliniska planer utvärderas ständigt för att ta reda på om det är möjligt att göra mindre justeringar i studieupplägg eller studiedesign för att öka chanserna till framgång eller förkorta tiden till marknadsgodkännande. Att utvärdera substanser inom andra indikationer för att bredda målgruppen och öka den framtida marknadspotentialen är ytterligare ett sätt att tillföra värde till den befintliga portföljen. Vivesto arbetar med båda dessa strategier för vårt kliniska cancerprogram Cantrixil och hoppas kunna stärka värdet av projektet.

Det har varit ett stort fokus på läkemedlet Apealea sedan det utlicensierades till Elevar för flera år sedan. Elevar har utsett Inceptua att hantera marknadslanseringen i Europa. Hittills har Apealea lanserats i Tyskland och är på väg mot lansering i Storbritannien. Vi är i kontakt med Elevar för att följa lanseringsaktiviteterna och hur försäljningen utvecklas i Tyskland, samt hur lanseringsplanerna fortskrider på övriga europeiska marknader. Vi har ännu inga försäljningssiffror att delge men vi kommer att uppdatera marknaden när det är möjligt.

Den prövarinitierade fas 1b-studien som utvärderar Docetaxel micellar i patienter med metastaserad prostatacancer, och som utförs i Schweiz av Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK), fortsätter att rekrytera patienter. Fler än hälften av patienterna är inkluderade och vi förväntar oss att alla patienter kommer att vara inkluderade under andra halvåret 2023 och att kunna presentera resultat under 2024.

Vi fortsätter att utvärdera möjligheterna med den veterinäronkologiska läkemedelskandidaten Paccal Vet, vår formulering av paklitaxel för behandling av cancer hos hundar. Det är många som skaffat sig husdjur under de senaste åren, och då särskilt hundar, samtidigt som vi blir alltmer medvetna om betydelsen av att ta hand om våra husdjur. Dagens veterinärmedicinska läkemedel är dock inte alltid utvecklade för att användas till husdjur och kan vara förknippade med biverkningar och bristande effekt. Det finns därför ett stort medicinskt behov av bättre behandlingar och effektivare veterinärmedicinska onkologiläkemedel som är särskilt utvecklade för att behandla cancer hos hundar. Paklitaxel finns för närvarande inte som veterinärmedicin eftersom inga av dagens tillgängliga formuleringar tolereras av hundar.

Vi bedömer därför att Paccal Vet skulle kunna tillgodose ett betydande otillfredsställt behov och utvärderar en klinisk studie med möjlig start 2023. Beaktat det medicinska behovet och marknadspotentialen ser vi över möjligheterna till fortsatt utveckling inom veterinärmedicin, och vid behov kan vi förbereda för ytterligare studier inom utvalda onkologiska indikationer.

Bolaget har under det gånga året jobbat hårt med att sänka kostnadsmassan vilket lett till avsevärt minskade personal- och operativa kostnader. Som en del i arbetat att fokusera vår verksamhet och uppnå god kostnadseffektivitet har vi genomfört vissa organisationsförändringar i tillägg till redan genomförda omfattande kostnadsbesparingar.

Jag ser fram emot att lära mig mer om Vivestos möjligheter, få en bättre känsla för var vi står och en tydlig vision för vart vi är på väg. Vi har ett erfaret expertteam på plats, en portfölj av produkter under utveckling, en unik teknikplattform och möjligheter att utöka vår portfölj för att bygga värde för framtiden.

Tack för ert fortsatta stöd.

Erik Kinnman, vd Vivesto

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.vivesto.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/


För ytterligare information:
Erik Kinnman, vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.