PERIODEN 1 maj 2011 – 31 januari 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) [1]
 • Rörelseresultatet var – 46 117 tkr (-42 589)
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 45 933 tkr (-44 447)
 • Resultatet per aktie var -0,85 kr (-1,07)
 • Totalresultatet var -45 933 tkr (-44 447)

TREDJE KVARTALET 1 november 2011 – 31 januari 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (64)
 • Rörelseresultatet var – 17 365 tkr (-15 542)
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 17 238 tkr (-15 628)
 • Resultatet per aktie var -0,30 kr (-0,33)
 • Totalresultatet var – 17 238 tkr (-15 628)
 • Pågående förlängning av patentskydd
 • Paccal® Vet erhöll MUMS-designering av FDA för indikationen mammarkarcinom (bröstcancer hos hund)

[1] Siffror inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år