VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • I januari utsågs Heidi B. Ramstad till Chief Medical Officer.
 • I mars tillträdde Fredrik Järrsten tjänsten som Chief Financial Officer. Robert Maiorana, som från december 2020 innehaft tjänsten som tillförordnad CFO, övergår till att arbeta som ekonomichef i bolaget.
 • I mars ingick Oasmia avtal med Kazia Therapeutics, ett australiskt biotech-bolag fokuserat på onkologi, om att förvärva de globala utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna för Cantrixil, en läkemedelskandidat under utveckling för behandling av äggstockscancer.
 • I mars ingick Oasmia ett samarbetsavtal med Karolinska Institutet i Stockholm. Samarbetet kommer att generera ny information för potentiell utveckling av nya läkemedelssubstanser inom olika cancerindikationer.
 • I mars fastställde en skiljenämnd i Stockholm Oasmias rätt att registrera bolagets patent och patentansökningar i eget namn, vilket möjliggör en snabbare omregistreringsprocess.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • I april utsågs Reinhard Koenig till Chief Scientific Officer.
 • I april presenterade Oasmia slutliga fas I-data med Cantrixil på AACR årsmöte 2021.
 • I april fick en fas 1b-studie med Oasmias Docetaxel micellar vid spridd prostatacancer etikgodkännande av Swissmedic.
 • I april föreslog Oasmias valberedning Andrea Buscaglia som ny styrelseledamot.

FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI 2021 – 31 MARS 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 37 tkr (201 220)
 • Rörelseresultatet var –40 843 tkr (128 607)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –41 209 tkr (124 706)
 • Resultatet per aktie var -0,09 kr (0,28)

VD KOMMENTERAR – VÄL POSITIONERAD FÖR FRAMTIDA TILLVÄXT

Under första kvartalet uppnådde Oasmia flera viktiga mål och tog ytterligare steg framåt i genomförandet av den strategiska omvandling som inleddes när jag tillträdde förra året.

Ett viktigt mål för Oasmia är att utöka vår projektportfölj av onkologiprodukter under utveckling genom M&A och in-licensieringsmöjligheter som överensstä mmer med våra strategiska mål. Denna ambitiösa ”pärlbands-strategi” drar fördel av vår erfarenhet av läkemedelsutveckling inom onkologiområdet och vår regulatoriska expertis. Vår solida finansiella ställning ger oss utrymme att driva den nuvarande fastslagna strategin, med möjlighet att omvärdera finansieringsbehovet när affärsmöjligheter uppstår och i takt med framstegen av våra utvecklingsprojekt.

Förvärvet av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil från Kazia Therapeutics i mars var ett spännande steg framåt för Oasmia och det första steget i expansionen av vår pipeline – den första ”pärlan” som lades till vår portfölj. Förvärvet tillför Oasmia ett lovande kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, ett område som vi känner mycket väl till. I april presenterade vi slutliga fas I-resultat för Cantrixil på American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte 2021. Resultaten var mycket lovande och stärker vår optimistiska syn på programmet. Cantrixil anses rikta sig mot hela spektrumet av cancerceller, inklusive kemoterapiresistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för sjukdomsåterfall. Utöver att vara en lovande fristående behandling har Cantrixil, potential att komplettera Oasmias ledande produkt för behandling äggstockscancer, Apealea®, genom behandlingsprotokoll som kommer att utvecklas.

Sedan vi förvärvade rättigheterna till Cantrixil har vi arbetat med att inrätta en rådgivande expertgrupp som ska inkomma med synpunkter på den kliniska utvecklingsplanen samt inlett diskussioner med de regulatoriska myndigheterna EMA och FDA. Vi har också gjort framsteg i arbetet med att säkra läkemedelsförsörjningen inför kommande kliniska prövningar.

Apealea® (paclitaxel micellar) är en cremophor-fri formulering av paklitaxel och Oasmias längst utvecklade kliniska program. Apealea® har marknadsgodkännande i Europa för spridd äggstockscancer och är under utveckling på andra marknader. Sedan Apealea® utlicensierades till Elevar Therapeutics förra året har vi arbetat nära Elevar och dess samarbetspartners för att stödja deras utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter. Efter periodens slut, i april, erhöll Elevar godkännande från FDA för en farmakokinetisk studie i USA. Parallellt med detta förbereds en ytterligare klinisk studie. Båda studierna är avsedda att stödja en NDA-ansökan i USA.

Vi är också glada att kunna meddela att Docetaxel micellar, en lösningsmedelsfri formulering av docetaxel utvecklad i syfte att undvika löslighetsförstärkare och den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider i höga doser, har fått etikgodkännande i Schweiz vilket banar väg för Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) att inleda en fas Ib-studie i spriddprostatacancer.

Våra teknikplattformar förblir en viktig del av vår verksamhet och kompletterar vår expertis inom utveckling och regulatory affairs. Under perioden tecknade vi ett samarbetsavtal med Karolinska Institutet här i Stockholm. Målet är att generera ytterligare data som hjälper oss att få en djupare förståelse för potentialen i vår egen teknologiplattform XR-17, med fokus på nisch-indikationer inom cancer. På längre sikt kommer detta att hjälpa oss att generera nya utvecklingskandidater.

En viktig del i vår omvandling är att bygga en ledningsgrupp som har kompetensen och erfarenheten att kunna driva vår framtida tillväxt. Jag är glad att kunna säga att med Fredrik Järrsten på plats som CFO, samt Heidi B. Ramstads och Reinhard Koenigs utnämningar till CMO respektive CSO, har vi slutfört vårt uppdrag. Vi har därmed väsentligt stärkt vår förmåga att genomföra vår strategi och fortsätta utvecklas som företag.

Affärsomvandlingar tar tid att genomföra, men på 12 månader har vi satt samman rätt ledning som stödjs av en stärkt styrelse med ny kompetens för att ta oss till nästa nivå av framgång. Vi har tydligt definierat och börjat implementera vår strategi att bli ett ledande biopharma-företag med en växande projektportfölj inom onkologi. Tack för ditt fortsatta stöd under den här perioden när vi går mot en spännande framtid.

Dr. Francois Martelet, M.D., VD Oasmia

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.vivesto.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information:

Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com
Fredrik Järrsten, Chief Financial Officer
Tel: +46 18-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™, en plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea® (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för ytterligare information.