FÖRSTA KVARTALET 1 maj – 31 juli 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (891) [1]
 • Rörelseresultatet var – 18 329 tkr (-15 368)
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 19 323 tkr (-15 260)
 • Resultatet per aktie var -0,34 kr (-0,29)
 • Totalresultatet var -19 323 tkr (-15 260)

 

 • FDA beviljar Oasmia MUMS-designering för Doxophos® Vet
 • Oasmia lämnar in ansökan till FDA om villkorat marknadsgodkännande för Paccal® Vet vid behandling av mammarkarcinom hos hundar
 • Oasmia lämnar in ansökan till FDA om villkorat marknadsgodkännande för Paccal® Vet vid behandling av skivepitel-cancer hos hundar
 • Oasmia och Orion avslutar samarbetet för Paccal® Vet.
 • Nexttobe AB utökar sitt engagemang i Oasmia genom ett lån om 65 mkr

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Oasmia har påbörjat ansökningsprocessen om marknadstillstånd för Paclical®

 

 

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.

[1] Siffror inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år