Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

14 november 2019 Sista handelsdag i Oasmias aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
15 november 2019 Första handelsdag i Oasmias aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
18 november 2019 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
19 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
20 november – 2 december 2019 Handel i teckningsrätter
20 november – 4 december 2019 Teckningsperiod
20 november – 16 december 2019 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
10 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen