Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 september 2016, dels anmäla detta senast klockan 16.00 torsdagen den 22 september 2016 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden skall anges. Aktieägare, som har sina aktier förvaltaregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd den 20 september 2016. De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, så som registreringsbevis, skall vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.oasmia.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande till stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 12. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer
 13. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2017
 14. Beslut om bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
 15. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
 16. Beslut om bemyndigande av nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen har haft ett möte under året och anmält följande förslag

Punkt 2 Erik Nerep föreslås till ordförande för stämman. Punkt 10 Sex ledamöter utan suppleanter. Punkt 11 Arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget föreslås utgå med 150 000 kr per år.  Arvode till styrelseordföranden föreslås utgå med 175 000 kr per år. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Julian Aleksov har informerat om att han avsäger sig styrelsearvode fram till nästa årsstämma. Arvode till revisorn för utfört arbete föreslås utgå enligt löpande räkning. Punkt 12 Omval av Julian Aleksov, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist och Hans Sundin. Julian Aleksov föreslås till arbetande styrelseordförande. Till revisorer föreslås Ernst & Young AB med Fredrik Norman som huvudansvarig revisor. Punkt 13 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2017. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två ledamöter som utses av de två aktieägarna som röstmässigt har det största aktieinnehavet i Oasmia den 30 september 2016. Valberedningen väljer sin ordförande bland sina medlemmar. Styrelseordföranden får inte vara ordförande i valberedningen.

Styrelsen föreslår följande
Beslut om disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden 941 960 675 kr, balanserat resultat -489 921 393 kr samt årets resultat -141 673 259 kr, totalt 310 366 023 kr, skall överföras i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare Bolagets ledning (punkt 14)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Oasmia som avses gälla från årsstämman 2016 fram till årsstämman 2017. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga ledningspersoner i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, pensionsavsättning och sjukförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolaget sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägningstid från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägingen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Policy

De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm och får endast ske till ett pris inom de vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolaget innehavda egna aktier, på NASDAQ Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstrukturer, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att anskaffa rörelsekapital eller bredda ägarkretsen i Bolaget. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 3 500 000 kronor.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta smärre ändringar som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut i enlighet med punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Rätt till upplysning

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på bolagets hemsida, http://www.oasmia.se samt hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB (publ.), Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, tel. 018-50 54 40 senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktier och röster

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 107 209 310 aktier, således totalt 107 209 310 röster.

Uppsala den 26 augusti 2016

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)

Information till redaktionen: 

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.