Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 september 2012, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 torsdagen den 20 september 2012 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden skall anges.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att deltaga i stämman, utöver anmälan enligt ovan, begära att tillfälligt föras in i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd den 18 september 2012.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, skall vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.oasmia.se.

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 57 240 631 aktier, således totalt 57 240 631 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. (denna information bör läggas in på motsvarande ställe i den fullständiga kallelsen)

Uppsala i augusti 2012
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.