Anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2015, delsanmäla detta senast kl. 16.00 måndagen den 25 maj 2015, under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018-51 08 73 eller via epost: info@oasmia.com, varvid antalet biträden ska anges.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltaregistrerade måste för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 22 maj 2015. De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella övriga behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.oasmia.se.

Förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelse
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  9. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut 

Punkt 2 – Beslut om ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att bolagsstämman väljer Mikael Smedeby till ordförande för stämman.

Punkt 7 – Val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av följande ledamöter: Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Horst Domdey, Hans Sundin och Hans Liljeblad. Julian Aleksov föreslås till styrelsens ordförande.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att anskaffa rörelsekapital eller bredda ägarkretsen i Bolaget. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 1 500 000 kronor (utöver den aktiekapitalökning som kan ske till följd av tidigare bemyndigande som också gäller fram till nästa årsstämma).

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta smärre ändringar som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 8 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Rätt till upplysning

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Aktier och röster

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 97 858 144 aktier, således totalt 97 858 144 röster.

Uppsala den 7 maj 2015
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.