Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Det beslutades att överkursfond 457 831 705 kr, balanserat resultat -129 027 586 kr samt årets resultat -65 823 485 kr, totalt 262 980 634 kr skall balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov. Joel Citron valdes till styrelsens ordförande. Till revisorer valdes Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde att styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget skall erhålla ersättning om 150 000 kronor. Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 175 000 kr. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende kriterier för utseende av valberedning inför årsstämman 2013.

Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen bemyndigas även att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolaget innehavda egna aktier, på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 25 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 25 000 000 aktier.