Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Det beslutades att överkursfond 941 960 675 kr, balanserat resultat -489 921 393 kr samt årets resultat -141 673 259 kr, totalt 310 366 023 kr skall balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. Beslutet avsåg även de styrelseledamöter som avgått under året. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Horst Domdey, Alexander Kotsinas, Hans Sundin och Lars Bergkvist. Julian Aleksov valdes till arbetande styrelseordförande. Till revisorer valdes Ernst & Young AB med Fredrik Norman som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde att styrelseledamot som ej är anställd i bolaget skall erhålla ersättning om 150 000 kronor. Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 175 000 kr. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende kriterier för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen bemyndigas även att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolaget innehavda egna aktier, på NASDAQ Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 3 500 000 kronor.

De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erfordras.

Övrig information
För tydlighets skull framfördes ingen ny övrig information på årsstämman som ej tidigare var kommunicerad till marknaden. 

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.