Vid extra bolagsstämman i Oasmia Pharmaceutical AB (”bolaget”) den 21 februari 2022, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om en ändring av bolagsordningen varigenom bolagets företagsnamn ändras till ”Vivesto AB”.

Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket kommer bolaget att använda nuvarande företagsnamn Oasmia Pharmaceutical AB.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 19 januari 2022 om en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna, av högst 89 673 909 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 967 390,90 kronor. Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen den 4 mars 2022 är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 mars 2022 till och med den 22 mars 2022 mot en teckningskurs om 1,68 kronor per aktie.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.