Lön och övriga förmåner
Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga pensionsavsättningar skall göras.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram
Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott
Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Uppsala den 2 februari 2009
Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)
Styrelsen

Om Oasmia
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar nästa generations cancerläkemedel baserad på nanoteknologi inom human- och veterinärmedicin. Den omfattande produktportföljen är fokuserad på onkologi med flera lovande kandidater i klinisk- och preklinisk fas. Oasmia samarbetar med ledande universitet och biotechföretag för att utveckla och optimera substanser med en fördelaktig säkerhetsprofil och förbättrad effektivitet. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Uppsala.