Det nuvarande lånet från Nexttobe är på 87 MSEK samt upplupen ränta om ca. 7,4 MSEK vid förfallodatum den 30 december 2015. Det nya lånet ersätter det nuvarande lånet vid förfallodatum och är på totalt MSEK 94,4 och förfaller till betalning den 30 december 2016. Räntan för perioden 2016-01-01 till 2016-12-30 är satt till 8,5% med en möjlighet för Nexttobe att omförhandla räntan. Nexttobe är Oasmias näst största ägare efter Alceco International S.A., med ca 20% av aktierna i bolaget.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.