Som tidigare aviserades den 24 oktober 2016, har Oasmia förvärvat ett cancerprojekt vilket betalas genom en kvittningsemission motsvarande 3 080 000 nya aktier till ett pris om ca 8,12 kronor per aktie.

För att genomföra transaktionen har styrelsen i Oasmia, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 26 september 2016, beslutat om en riktad nyemission om 3 080 000 nya aktier.

Emissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 3 080 000 från 115 959 310 till 119 039 310 och att aktiekapitalet ökar med 308 000 kronor från 11 595 931 kronor till 11 903 931 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 2,6% procent efter emissionen är genomförd.

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan.