Placeringen, som aviserades den 21 oktober 2016, har möjliggjort för Oasmia att emittera 8 750 000 nya aktier till ett antal professionella kvalificerade investerare till ett pris om 8,00 kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet samt finansiera den fortsatta verksamheten och vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på XR-17-teknologin.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 26 september 2016, beslutat om en riktad nyemission om 8 750 000 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att bredda Oasmias ägarbas, samt att det med hänsyn till kostnaderna och tidsaspekten för förfarandet sammantaget, och med tillräcklig styrka, talar för att det ligger i Bolagets, och därmed aktieägarnas, intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 8 750 000 från 107 209 310 till 115 959 310 och att aktiekapitalet ökar med 875 000 kronor från 10 720 931 kronor till 11 595 931 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 7,5% procent efter emissionen är genomförd.

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan.