Den Riktade Konvertibelemissionen har möjliggjort för Oasmia att emittera 26 nya konvertibler till begränsad grupp vidtalade investerare till ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per konvertibel genom en accelererad bookbuilding-process.

Konvertibellånet emitteras i syfte att ersätta Bolagets finansiering under Bolagets konvertibellån 2017:2 om totalt 26 miljoner kronor, vilket förföll till betalning den 18 april 2018. Det förfallna lånebeloppet under Bolagets Konvertibellån 2017:2 kommer att utbetalas till konvertibelinnehavarna i maj 2018 och förfallen ränta har utbetalats i april 2018.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 25 september 2017 och efter avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om 26 000 000 kronor. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 8 procent. Konverteringskursen har baserats på Oasmiaaktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 18 april 2018 med premie och har fastställts till 4,90 kronor. Lånet löper på omkring ett år med förfallodag den 22 april 2019 i den mån det inte konverterats till aktier dessförinnan. Villkoren för konvertiblerna har bestämts baserat på en accelererad bookbuilding-process den 18 april 2018 och styrelsen har därigenom säkerställt konvertibelvillkorens marknadsmässighet.

Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier i Oasmia ökar med 5 306 122 från 176 406 372 till 181 712 494 och att aktiekapitalet ökar med 530 612,20 kronor från 17 640 637,20 kronor till 18 171 249,40 kronor. Vid fullständig konvertering av konvertibellånet uppstår en aktieutspädning om cirka 2,9 procent.

 

För mer information, kontakta:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: 018-50 54 40

E-post: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Oasmia. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.