Oasmia har träffat en allomfattande uppgörelse av samtliga tvister med MGC Capital, Oasmias tidigare styrelse samt med dess tidigare ledning. Förlikningen medför en negativ kassaflödespåverkan om 24,5 miljoner kr samtidigt som den har en positiv resultatpåverkan om 32,5 miljoner kr.

Solna den 21 oktober 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer, meddelar att Bolaget har träffat en allomfattande uppgörelse varvid förlikningar träffats avseende:

  1. MGC Capital Ltd:s (“MGC”) samtliga krav på Bolaget
  2. samtliga krav riktade mot Bolagets tidigare styrelseledamöter (“de Tidigare Styrelseledamöterna”)
  3. de tidigare anställdas, Joulian Aleksov och Anders Blom, samtliga krav på Bolaget, och
  4. klanderprocessen mellan Oasmia och Ardenia Investments Ltd (“Ardenia”) genom vilken Ardenia försökt undanröja en tidigare meddelad skiljedom mellan parterna.

Tvisterna med MGC var en följd av det refinansieringsbehov Oasmia hade när ett tidigare lån från dåvarande aktieägaren Nexttobe AB var på väg att förfalla. Oasmia träffade av den anledningen under 2017 avtal med såväl MGC som Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (de två senare tillsammans “Arwidsro”) för att säkerställa refinansiering av Nexttobe-lånet. Som en del av refinansieringspaketet emitterade Oasmia under 2018 teckningsoptioner till MGC och Arwidsro.

På Oasmias bolagsstämma den 19 mars 2019 fattades beslut att entlediga de Tidigare Styrelseledamöterna efter en tids kamp om kontrollen över Bolaget mellan olika aktieägare. Ägarstriden blev offentlig bland annat till följd av de säkerhetsåtgärder som meddelandes av domstol på Arwidsros begäran och andra domstolstvister som initierades mellan Arwidsro och MGC.

MGC har framställt krav på Oasmia till följd av att MGC inte tilläts att teckna aktier med stöd av 23,2 miljoner teckningsoptioner utställda av Oasmia enligt ovan.

Med anledning av att MGC inte tilläts teckna sig för aktierna framställde MGC ett formellt krav på Oasmia om ca 230 miljoner kr (“Optionskravet”) vid två tillfällen. I februari 2020 ingavs en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten avvisade stämningsansökan med anledning av ett skiljeavtal mellan MGC och Oasmia. I september 2020 påkallade MGC istället skiljeförfarande avseende Optionskravet mot Oasmia enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (“SCC”) skiljedomsregler. SCC avvisade skiljemålet i december 2020. Därefter har inte MGC aktivt drivit Optionskravet. Optionskravet har dock inte avgjorts slutligt genom avvisningsbesluten.

Vidare finns ytterligare krav mellan Oasmia och MGC med anledning av Nexttobe-lånet och de efterföljande åtgärderna som vidtogs för att hantera återbetalningen. MGC har framställt krav på omkring 80 miljoner kr kopplat till återbetalning av Nexttobe-lånet och Oasmia har i sin tur framställt ett motkrav mot MGC om ca 57 miljoner kr kopplat till Nexttobe-lånet. Det pågår två tvister vid Stockholms tingsrätt med anledning av kraven (Stockholms tingsrätts mål nr T 9563-19 och T 12532-19).

Tvisterna med de Tidigare Styrelseledamöterna initierades av Oasmia och härrör bland annat från de Tidigare Styrelseledamöternas påstådda hantering av de teckningsoptioner som tecknades av MGC och Arwidsro med anledning av refinansieringen av Nexttobe-lånet. Oasmias krav mot de Tidigare Styrelseledamöterna var ännu inte bestämt beloppsmässigt per dagen för förlikningen.

Tvisterna med tidigare anställda i Oasmias ledning, Anders Blom and Joulian Aleksov, avser krav som framställts av de tidigare anställda under påstående om att de avskedats utan rättslig grund. Såväl Aleksov som Blom har ansökt om stämning vid Stockholms tingsrätt och framställt skadeståndskrav mot Oasmia (Stockholms tingsrätts mål nr T 15819-19 och T 164-20).

Tvisterna med Ardenia var kopplade till frågor om vissa imaterialla rättigheter, och historiska överlåtelser av sådana rättigheter, mellan Oasmia och Ardenia. Frågorna prövades i skiljeförfarande. Skiljenämnden gav Oasmia rätt och avslutade målet 2021 genom en skiljedom. Ardenia har därefter klandrat skiljedomen (Svea hovrätts mål nr T 3635-21). Med stöd av skiljedomen har Oasmia initierat en verkställighetstalan i Gibraltar.

Förlikningen, Oasmia har den 21 oktober 2021 träffat ett antal förlikningsavtal som tillsammans utgör en allomfattande uppgörelse av samtliga ovan angivna tvister. Beslutet att ingå förlikningsavtalen har fattats efter noggran analys och processbedömningar, dels enskilt för varje tvist, dels avseende helheten. Den allomfattande uppgörelsen inkluderar betalningar från och till Oasmia, som resulterar i en nettoutbetalning från Oasmia om 24,5 MSEK, varigenom alla inblandade parter slutligt reglerat sina mellanhavanden.

Påverkan på Oasmia
Oasmia har i balansräkningen i delårsrapporten för perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2021, under rubriken “Övrig upplåning”, noterat en skuld till MGC uppgående till 80 miljoner kr (jämte ränta) samt en tillgång i form av en fordran uppgående till 40 miljoner kr (jämte ränta), Dessa förhållanden kommer att utsläckas av förlikningen samt medföra en positiv resultpåverkan som kommer rapporteras i resultaträkningen.

Sammantaget medför den allomfattande uppgörelsen en positiv resultatpåverkan för Oasmia om 32,5 miljoner kr och en negativ påverkan på kassaflödet om 24,5 miljoner kr.

Resultatpåverkan och likviditetspåverkan är av engångskaraktär och kommer att framgå av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2021.

”Vi är glada över att ha löst de här historiska tvisterna som härrör från perioden före nuvarande styrelse tillträdde. Den nya styrelsen och ledningen för Oasmia har sedan mars 2020 lagt ned mycket tid och ansträngning på att lösa dessa komplexa juridiska frågor. Med förlikningsavtalen på plats ligger vårt fokus nu helt på att leverera på vår strategi – att bygga en hållbar global verksamhet inom onkologi genom att utöka vår projektportfölj, nå framgång i våra utvecklingsprojekt och positionera Oasmia som den främsta partnern för att möta behoven hos patienter med svårbehandlad cancer”, kommenterar Anders Härfstrand, styrelseordförande i Oasmia.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.