Priset för de Nya Aktierna kommer att bestämmas genom en accelererad bookbuilding-process. Bookbuilding kommer att påbörjas den 22 oktober 2016.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet samt finansiera den fortsatta verksamheten och vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på XR-17-teknologin.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter (bland annat) att Oasmias styrelse efter det att bookbuilding-processen avslutats beslutar om att emittera Nya Aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 26 september 2016. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom genomförandet av en riktad nyemission är att bredda Oasmias ägarbas, samt att det med hänsyn till kostnaderna för förfarandet och tidsaspekten sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och därmed aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Information till redaktionen: 

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan.