• Nyemission av aktier om cirka 123 miljoner SEK med företrädesrätt för aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) (”Företrädesemissionen”).
  • Sju (7) aktier i Oasmia berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Företrädesemissionen omfattar därigenom högst 24 531 699 nya aktier.
  • Teckningskursen är 5,00 SEK per ny aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 17 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter[1], baserat på Oasmia-aktiens stängningskurs den 17 oktober 2012.
  • Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från Oasmias två huvudägare, Alceco International S.A. och Nexttobe AB.
  • Emissionslikviden skall användas till kostnader för registrering av Paccal® Vet och Paclical®, investeringar i produktionskapacitet, lageruppbyggnad inför marknadslanseringen av Paccal® Vet och Paclical®, samt fortsatta kliniska studier.

Bakgrund och motiv
Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil och bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

De två produktkandidater som är närmst marknadslansering är Paclical®, för behandling av äggstockscancer hos människa och Paccal® Vet, för behandling av mastocytom (hudcancer) hos hund. Oasmia har ansökt om marknadsföringstillstånd för Paccal® Vet hos FDA (Food and Drug Administration) avseende USA, och bedriver för närvarande kompletterande studier för att åter kunna lämna in en ansökan till EMA (European Medicines Agency) avseende EU. För Paclical® har Oasmia genomfört en fas III-studie och ansökt om marknadsföringstillstånd i Ryssland som första land. Ett godkännande i Ryssland skulle ge Oasmia rättigheterna att sälja produkten inom hela OSS.

Under den kommande tolvmånadersperioden förväntar sig Oasmia ha kostnader och investeringar som uppgår till drygt 170 miljoner SEK.

  1. Operationella kostnader och investeringar om drygt 145 miljoner SEK bestående av kostnader för kliniska prövningar, kostnader i samband med att registrera Paccal® Vet och Paclical® samt kostnader i samband med uppskalning av produktionsfaciliteter.
  2. Investeringar i utrustning i form av produktionsinventarier i den egna anläggningen i Uppsala samt i Baxters anläggning i Halle, Tyskland om knappt 10 miljoner SEK.
  3. Lageruppbyggnad i samband med validering och lansering av Paccal® Vet och Paclical® om drygt 15 miljoner SEK.

Oasmia har tillgång till rörelsekapital i form av likvida medel och avtalade kreditfaciliteter om sammanlagt cirka 40 miljoner SEK. Det befintliga rörelsekapitalet är således inte tillräckligt för att täcka behovet under den kommande tolvmånadersperioden.

Styrelsen i Oasmia har mot bakgrund av ovanstående beslutat att genomföra en nyemission av aktier uppgående till cirka 123 miljoner SEK med företrädesrätt för aktieägarna i Oasmia. Bolaget kommer efter genomförandet av Företrädesemissionen tillföras cirka 118 miljoner SEK netto efter avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Oasmias två huvudägare, Alceco International S.A. och Nexttobe AB, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, samt ingått garantiåtaganden för den resterande delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen täcks således i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

I tillägg till tillgängligt rörelsekapital och tillskottet från Företrädesemissionen förväntar sig Oasmia att erhålla milstolpsbetalningar från samarbetspartners om knappt 20 miljoner SEK under den kommande tolvmånadersperioden.

Det är styrelsens uppfattning att Bolagets nuvarande strategi och pågående aktiviteter, i kombination med en kapitalanskaffning kommer att skapa förutsättningar för den lönsamhetspotential som Bolaget besitter. Med beaktande av befintlig likviditetssituation, befintliga kreditfaciliteter och förväntade milstolpsbetalningar, tillsammans med likviden från Företrädesemissionen anser styrelsen i Oasmia att Bolaget har tillräcklig finansiering för att genomföra den föreliggande planen under den kommande tolvmånadersperioden.

Företrädesemissionen
Den 24 september 2012 beslutade årsstämman i Oasmia att ge styrelsen i Bolaget ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma emittera sammanlagt högst 25 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Mot bakgrund av planerade investeringar i produktionskapacitet, lageruppbyggnad inför marknadslanseringen av Paccal® Vet och Paclical®, fortsatta kliniska studier för Oasmias övriga tre produktkandidater samt allmänna kostnader för rörelsen beslutade styrelsen den 17 oktober 2012 att utnyttja det av årsstämman givna bemyndigandet och genomföra Företrädesemissionen.
Aktieägarna i Oasmia kommer att ha företrädesrätt till teckning av nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen. Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska därvid ske enligt styrelsens beslut och i enlighet med prioritetsordning som framgår av styrelsens beslut den 17 oktober 2012 (som kommer att framgå av emissionsprospektet).

Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i Oasmias aktiebok kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier vilket medför en nyemission av högst 24 531 699 nya aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 453 169,90 SEK. Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie vilket medför en total emissionslikvid om cirka 123 miljoner SEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 17 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter om 6,05 SEK, baserat på Oasmias akties stängningskurs den 17 oktober 2012 om 6,50 SEK.

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen kommer att vara den 25 oktober 2012. Teckning av nya aktier kan ske under teckningsperioden som kommer att löpa från och med den 26 oktober 2012 till och med den 9 november 2012. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 26 oktober 2012 till och med den 6 november 2012. Styrelsen äger rätt att i förekommande fall förlänga teckningsperioden och perioden för handel med teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare Alceco International S.A., som innehar omkring 46,3 procent av aktiekapitalet och rösterna, och Bolagets näst största aktieägare Nexttobe AB, som innehar omkring 10,1 procent av aktiekapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, motsvararande cirka 69 miljoner SEK eller 56,4 procent av den totala emissionslikviden.

Alceco International S.A. och Nexttobe AB har även åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen som inte täcks av åtaganden enligt ovan och som inte tecknas genom teckning med eller utan företrädesrätt därutöver.

Enligt ovan beskrivna avtal täcks således hela nyemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen 

22 oktober 2012                  Sista dag för handel i aktien med företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen

23 oktober 2012                  Första handelsdag i aktien utan företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen

25 oktober 2012                  Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i Oasmias aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

25 oktober 2012                  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

26 oktober –                        Handel med teckningsrätter
6 november 2012

26 oktober –                        Teckningsperiod
9 november 2012

12 november 2012              Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Finansiella och legala rådgivare
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oasmia.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.30 den 18 oktober 2012.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Oasmia i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess aktuella lydelse. Oasmia avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som kommer att offentliggöras av Oasmia på dess hemsida med anledning av Företrädesemissionen.

Oasmia har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat eller där annat undantag är tillämpligt. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast erbjudas i Relevant Medlemsstat:

(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande investera i värdepapper;

(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) balansomslutning som motsvarar minst 20 miljoner euro, (2) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 miljoner euro och (3) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 miljoner euro; eller

(c) i något annat hänseende som inte kräver att Oasmia publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG i dess ändrade lydelse inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Carnegie företräder Oasmia och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oasmia för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen.

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avses att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med Oasmia eller Företrädesemissionen, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, vilket är uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta Oasmia förväntade framtida affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som ”förväntas”, ”förutser”, ”har för avsikt”, ”planerar”, ”tror”, ”försöker” eller ”ska”. Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett flertal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få Oasmias faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. Oasmia utfäster sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Du uppmanas att läsa detta pressmeddelande och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oasmias framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena inte inträffar.