New York, NY, 5:e november 2015 — Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) har tidigare offentliggjort att  bolagets börsintroduktion och garanterade emission av American Depositary Shares, ADS:er är slutförd och för varje två ADS:er som tecknats vid detta tillfälle fick investerare möjlighet att teckna en teckningsoption som kan lösas in mot ytterligare en ADS. Priset per ADS var 4,06 USD och 0,0025 USD per teckningsoption. Varje ADS motsvarar tre av Oasmias ordinarie aktier. Emissionslikviden uppgick totalt till ca 9,5 miljoner USD före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Bolaget erbjöd också garanterna en möjlighet att under 45 dagar teckna upp till 350 880 ytterligare ADS:er och 175 440 ytterligare teckningsoptioner för att täcka en eventuell överteckning. Garanterna utnyttjade denna rätt och tecknade ytterligare 111 150 teckningsoptioner i samband med att emissionen avslutades den 28 oktober 2015.

Oasmia meddelade idag att möjligheten till ytterligare teckning av ADS:er och optioner har utnyttjats av garanter. Garanterna har tecknat 222 300 ytterligare ADS:er till ett pris av 4,06 USD per ADS, vilket motsvarar 666 900 Oasmia-aktier. Denna överteckning medförde att den totala emissionslikviden ökade till ca 10,4 miljoner USD innan avdrag för emissionsrelaterade kostnader.

Handeln med ADS:er på den amerikanska NASDAQ-börsen påbörjades under kortnamnet ”OASM” den 23:e oktober 2015.

Rodman & Renshaw, en del av H.C. Wainwright & Co, samt Joseph Gunnar & Co., LLC var finansiella rådgivare för denna transaktion.

Värdepappren som här beskrivs såldes i enlighet med registreringsdokumentationen, formulär F-1, vilken godkändes den 22 oktober 2015 av den amerikanska finansmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC),. Denna introduktion kommer enbart att genomföras via ett prospekt, som utgör en del av registreringsdokumentationen.  Kopior på registreringsdokumentet och det slutgiltiga prospektet finns tillgängliga på www.sec.gov eller www.oasmia.se, samt kan erhållas från Oasmia, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, Tel: 018 – 50 54 40, Fax 018 – 51 08 73 eller e-post: info@oasmia.com. Dessa dokument finns även tillgängliga från Rodman & Renshaw, en enhet av H.C. Wainwright & Co., 430 Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10022, e-post: placements@hcwco.com samt från Joseph Gunnar & Co. LLC, Prospectus Department, 30 Broad Street, 11th Floor, New York, NY 10004, telefon +1 212 400 9600, e-post: prospectus@jgunnar.com.

Sichenzia Ross Friedman & Ference LLP var legala rådgivare till Oasmia Pharmaceutical och McGuire Woods LLP var legala rådgivare till garanterna.

Information till redaktionen: 

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Nasdaq Capital Markets och på Frankfurt Stock Exchange.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller köpa dessa värdepapper. Dessa värdepapper kommer inte heller att handlas i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olaglig innan värdepapperna har godkänts och registrerats inom nämnda stat eller jurisdiktion

Oasmia Pharmaceutical AB Framåtblickande uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden är baserade på förväntningar i ljuset av den information som är tillgänglig för tillfället, såväl som antaganden som är utsatta för risker och osäkerheter som kan komma att orsaka att verkliga resultat skiljer sig väsentligt från dessa uttalanden. Dessa risker och osäkerheter omfattar, men är inte begränsade till, inhemska och internationella ekonomiska förutsättningar, bransch- och marknadsförutsättningar, förändringar i räntor och valutaförändringar, generellt, och slutförande och avbrott av kliniska prövningar, erhållande av erforderliga tillstånd, påståenden och osäkerheter rörande produktsäkerhet och effektivitet, teknisk utveckling, inhemska och utländska hälsovårdsreformer, ändringar i lagar och förordningar, särskilt rörande Paclical och Paccal Vet. Bolaget avsäger sig alla avsikter och skyldigheter att uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden baserat på ny information, framtida händelser eller annat. Detta meddelande innehåller information om läkemedel (inklusive läkemedel under utveckling), men är inte avsett att göra, och gör inte, några utfästelser, garantier eller påståenden avseende effekten av dessa läkemedel eller tillhandahåller medicinska råd av något slag.