New York, NY – 7:e juli 2015 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett bolag som utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi, har idag tillkännagivit att Bolaget har etablerat ett eget försäljningsbolag i USA i syfte att marknadsföra Paccal Vet-CA1, bolagets marknadsgodkända behandling för sällskapsdjur.

Paccal Vet-CA1 har fått ett gott mottagande av kunder i hela USA sedan produkten etablerades på marknaden. Produkten har visat hög effektivitet, särskilt avseende juvercancer och skivepitelscancer med acceptabla biverkningar, vilket visats i en rad internationella kliniska prövningar. Paccal Vet-CA1 används för att behandla elakartade tumörer hos hundar med framgång, även för cancerformer som annars är mycket motståndskraftiga.

Paccal Vet-CA1 distribuerades tidigare i USA av Zoetis, ett veterinärläkemedelsbolag som knoppades av från Pfizer 2013. Med anledning av bland annat ett officiellt pågående rationaliseringsprogram inom Zoetis, har Oasmia beslutat att skapa en egen försäljningsorganisation och ansvara för marknadsföring och försäljning. Därför har Bolaget med framgång återtagit de exklusiva globala rättigheterna till Paccal Vet och Doxophos Vet, samt startat ett bolag med namnet “Oasmia Pharmaceutical Inc”, i syfte att marknadsföra sina produkter i USA och för att främja Oasmias framtida tillväxt.

Oasmia har redan påbörjat rekrytering av nyckelmedarbetare inom läkemedelsområdet, med målet att skapa en erfaren och effektiv organisation för att skapa tillväxt. Vidare utvärderar Bolaget även möjliga förvärv av produkter som kan komplettera Oasmias portfölj av produkter och öka dess exponering på den amerikanska marknaden. Zoetis överför rättigheterna till Oasmias produktfamilj i USA och resten av världen, med undantag för Japan, där Oasmia är affärspartner med ett annat bolag.

Den globala läkemedelsmarknaden för sällskapsdjur uppskattas till 7 miljarder dollar per år, och består i stor utsträckning av generiska humanläkemedel. Cirka 25% av alla hundar kommer att drabbas av cancer under sin livstid. Eftersom det finns 80 miljoner hundar enbart i USA och många djurägare betraktar sina husdjur som familjemedlemmar, är marknadspotentialen för en framgångsrik behandling mycket stor. Allteftersom djurägare får mer kunskap om cancerbehandling ökar marknadspotentialen för Paccal Vet-CA1 tack vare hög effektivitet i kombination med kostnadseffektiv prissättning. Bolaget hyser samma optimism för marknadspotentialen hos Doxophos Vet, en patenterad ny formulering av doxorubicin. Oasmia befinner sig långt framme i utvecklingen av Doxophos Vet med målet att ansöka om registrering för behandling av lymfom, den vanligaste cancerformen bland hundar.

”Jag är väldigt glad att Oasmias expansion kommer att underlätta för veterinärer att använda paklitaxel för sällskapsdjur. Substansen har tidigare varit omöjlig att administrera på grund av oacceptabla biverkningar. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med veterinäronkologer i hela världen med utveckling av behandlingsalternativ för cancerdrabbade sällskapsdjur för att ge dem bästa möjliga behandling och förbättra deras livskvalitet” säger Professor Henrik Rönnberg, Medicinskt ansvarig för Animal Health på Oasmia Pharmaceutical.

”Vi ser fram emot att ta detta nästa steg med utvecklingen av ett försäljningsbolag för att skapa intresse för Oasmias produktfamilj i USA” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande i Oasmia Pharmaceutical AB. ”Vi har varit väldigt ambitiösa i skapandet av en strategisk plan för lanseringen av Oasmia Pharmaceutical Inc. Det är många inom läkemedelsområdet som redan känner till vårt varumärke och vår produktlinje och de har varit mycket positiva till Bolagets vision för tillväxt. Vi ser fram emot att skapa nya relationer som resulterar i stor spridning av Paccal Vet-CA1 som ett alternativ för amerikanska djurägare som önskar förlänga livet på sina sällskapsdjur och reducera de utmaningar som normalt förknippas med behandlingar. Vi ser också fram emot ett nära samarbete med amerikanska veterinärer för att förbättra behandling och livskvalitet för deras patienter.”

Under överföringsprocessen mellan parterna kommer verksamheten att fortgå som tidigare. Oasmia övertar ansvaret för marknadsföring och försäljning från juli 2015 och processen beräknas vara slutförd i september 2015.

Information till redaktionen:

Om Paccal Vet®-CA1 (paklitaxel för injektion)
Paccal Vet-CA1 är en cancerbehandling som är utvecklad speciellt för hundar. Det är en ny formulering innehållande paklitaxel, en av de mest använda kemoterapeutiska substanserna. Paccal Vet-CA1 är en ny nanopartikulär formulering baserad på Oasmias patenterade hjälpämne XR-17 vilken förbättrar lösligheten för svårlösliga substanser, som t ex paklitaxel, i lämpliga vattenbaserade lösningsmedel. Två prospektiva, blindade och randomiserade studier för att erhålla fullständiga regulatoriska godkännanden i USA, Europa och Kanada ska snart initieras.

I USA är indikationerna för Paccal Vet-CA1 behandling av opererbar och icke-opererbar skivepitelcancer (en typ av hudcancer) hos hundar som inte tidigare genomgått kemoterapi eller strålningsterapi, samt behandling av icke-opererbar juvercancer i stadierna III, IV eller V hos hundar som inte tidigare genomgått kemoterapi eller strålningsterapi.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.

Oasmia Pharmaceutical AB Framåtblickande uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden är baserade på förväntningar i ljuset av den information som är tillgänglig för tillfället, såväl som antaganden som är utsatta för risker och osäkerheter som kan komma att orsaka att verkliga resultat skiljer sig väsentligt från dessa uttalanden. Dessa risker och osäkerheter omfattar, men är inte begränsade till, inhemska och internationella ekonomiska förutsättningar, bransch- och marknadsförutsättningar, förändringar i räntor och valutaförändringar, generellt, och slutförande och avbrott av kliniska prövningar, erhållande av erforderliga tillstånd, påståenden och osäkerheter rörande produktsäkerhet och effektivitet, teknisk utveckling, inhemska och utländska hälsovårdsreformer, ändringar i lagar och förordningar, särskilt rörande Paclical och Paccal Vet. Bolaget avsäger sig alla avsikter och skyldigheter att uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden baserat på ny information, framtida händelser eller annat. Detta meddelande innehåller information om läkemedel (inklusive läkemedel under utveckling), men är inte avsett att göra, och gör inte, några utfästelser, garantier eller påståenden avseende effekten av dessa läkemedel eller tillhandahåller medicinska råd av något slag.