Utkast till dagordning 

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  7. Val av styrelse och styrelsens ordförande
  8. Fastställande av arvode till styrelseordförande
  9. Beslut om förslag om emission av teckningsoptioner till (a) ledande befattningshavare, och (b) styrelseledamöter
  10. Stämmans avslutande

Punkt 7:

Vid den extra bolagsstämman kommer föreslås att, utöver de ledamöter som valdes vid årsstämman den 26 september 2016, till ny styrelseledamot och tillika styrelseordförande väljs Anders Lönner och till arbetande vice ordförande och ledamot väljs Julian Aleksov.

Detaljer avseende övriga punkter bereds och kommer offentliggöras i samband med kallelsen.

Fullständig kallelse kommer att skickas ut samt återfinnas i Post- och Inrikes tidningar.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.