Det totala antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) uppgår per den 30 november 2012 till 81 772 330. Ökningen av antalet aktier och röster är hänförlig till den nyemission av 24 531 699 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som genomfördes under oktober/november 2012 och som i sin helhet registrerades vid Bolagsverket den 21 november 2012.

Ny lista över Bolagets större aktieägare kommer finnas tillgänglig på www.oasmia.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Oasmia är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2012 kl 8.50.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolaget registrerades 1999 och finns i Uppsala.