Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Oasmias webbplats (www.oasmia.se), Carnegie Investment Bank AB:s webbplats (www.carnegie.se) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet kan även beställas från Carnegie Investment Bank AB under kontorstid på telefon 08-5886 8660.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 16.50 den 25 oktober 2012.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Oasmia i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess aktuella lydelse. Oasmia avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av Oasmia och finns tillgängligt på Oasmias hemsida.

Oasmia har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat eller där annat undantag är tillämpligt. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast erbjudas i Relevant Medlemsstat:

(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande investera i värdepapper;

(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) balansomslutning som motsvarar minst 20 miljoner euro, (2) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 miljoner euro och (3) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 miljoner euro; eller 

(c) i något annat hänseende som inte kräver att Oasmia publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG i dess ändrade lydelse inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Carnegie företräder Oasmia och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oasmia för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen.

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avses att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med Oasmia eller Företrädesemissionen, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, vilket är uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta Oasmia förväntade framtida affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som ”förväntas”, ”förutser”, ”har för avsikt”, ”planerar”, ”tror”, ”försöker” eller ”ska”. Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett flertal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få Oasmias faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. Oasmia utfäster sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Du uppmanas att läsa detta pressmeddelande och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oasmias framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena inte inträffar.