Totalt har 9 000 000 optioner tecknats, 3 000 000 har tecknats av ledningsgruppen, exklusive arbetande vice styrelseordförande och 6 000 000 har tecknats av styrelsen, exklusive ägare som kontrollerar mer än tio procent av aktier eller röster i bolaget. Bolagets styrelseordförande har tecknat sig för 4 000 000 optioner. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att ökas med 900 000 SEK.

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med 4 kapitlet 9 § lagen om handel med finansiella instrument (LHF).

Information till redaktionen: 

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan.