Oasmias kliniska fas III-studie med hundar med mastocytom visade en statistiskt signifikant fördel jämfört med lomustin (positiv kontroll). Trots dessa resultat har CVMP (EMA:s kommittee för veterinärmedicinska produkter) uttryckt tveksamheter gällande balansen mellan risk och nytta och Oasmia har av den anledningen valt att dra tillbaka ansökan om godkännande för att komplettera data, avseende positiv risk/nytta-balans för produkten. Ansökan kommer att i sin helhet lämnas in på nytt till EMA med tillägg av den uppdaterade kliniska informationen.

Om Paccal® Vet
Paccal® Vet är en ny formulering av cellgiftet paklitaxel i kombination med Oasmia Pharmaceutical AB:s patenterade plattform XR-17, en nanoteknologiskt framställd modell som kan användas för att öka lösligheten hos substanser, som t.ex. paklitaxel, ett av de mest använda cellgifterna i världen. Många paklitaxelpreparat är baserade på fettlösliga formuleringar och ger därmed ett antal bieffekter, både i hund och i människa. I människa kan dessa biverkningar oftast kontrolleras med premedicinering, medan reaktionen i hund oftast är dödlig trots premedicinering. Paccal® Vet är fri från de bieffekter som observeras i de paklitaxelbaserade preparaten som finns idag.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.