XR-17: Den teknologiska plattformen

Ett betydande problem i produktutvecklingen för nya läkemedel är att många lovande substanser är olösliga i vatten. I många fall kan utvecklingen en lovande substans läggas ned på grund av otillräcklig vattenlöslighet. Alternativt kan olika hjälpämnen användas, till exempel i form av polymerer eller oljederivat. Dessa hjälpämnen kan ofta ge upphov till allvarliga negativa effekter. Biverkningar orsakade av hjälpämnen har accepterats i cancerbehandling eftersom läkemedlen är effektiva och alternativet skulle annars vara att patienten inte behandlas.

Mot bakgrund av detta är Oasmias egenutvecklade och patenterade XR-17-plattform speciell, eftersom den kan förbättra lösligheten hos annars olösliga föreningar. XR-17 är baserad på en blandning av två derivat (XMeNa och 13XMeNa) av vitamin A. Nanopartiklarna som XR-17 bildar med API kallas miceller och är mellan 20 och 60 nanometer stora. Den har en vattenlöslig (hydrofil) yta och ett fettlösligt inre, vilket innebär att molekyler som är svårlösliga i vatten kommer att inslutas i micellkärnan och resulterar i vattenlösliga egenskaper hos micell-läkemedlets nanopartiklar som därmed kan föras in i blodet. Som jämförelse är en DNA-sträng två nanometer bred, en röd blodcell ungefär 7 000 nanometer och ett människohår cirka 70 000 nanometer. Eftersom XR-17 i sig själva tolereras väl av kroppen kan behandlingar med olösliga ämnen göras mer effektiva och negativa effekter från andra lösningsmedel (till exempel Cremophor EL (”CrEL”)) minskas.

Fördelar med XR-17

XR-17-tekniken gör det möjligt att kapsla in både individuella API:er och kombinationer av många API:er med olika löslighetsprofiler. De gynnsamma egenskaperna hos XR-17 har bekräftats av Oasmias toxikologiska och kliniska studier. Oasmia bedömer följande möjliga fördelar med XR-17:

  • Förbättrar lösligheten, vilket resulterar i ett säkrare sätt att ge API:er till människor och djur intravenöst;
  • Förkortar infusionstiden, vilket gör behandlingen mer bekväm för patienter; och
  • Tar bort risken för allvarliga överkänslighetsreaktioner mot befintliga lösningsmedel såsom cremophor EL och polysorbate 80, vilket följaktligen minskar behovet av förmedicinering.