Många aktiva läkemedelssubstanser (API:er) för intravenös användning är olösliga eller svårlösliga i vatten. Detta kan vara ett stort hinder vid läkemedelsutveckling och kan bidra till att läkemedel med stor potential fallerar under utvecklingsprocessen men kan även begränsa användningen av godkända läkemedel. Enligt vissa uppskattningar är 70 till 90% av alla läkemedel under utveckling klassade som svårlösliga. Detsamma gäller cirka 40% av godkända läkemedel.

Vanligt förekommande teknologier för att förbättra intravenös löslighet av läkemedel, såsom användning av lösningsmedel i form av polymerer, polyoxyloljederivat och etanol, kan ge upphov till akuta eller fördröjda biverkningar som kan vara allvarliga. Biverkningar har betraktats som ett nödvändigt ont vid cancerbehandling och kan kräva rutinmässig användning av kortikosteroider som premedicinering och långsamma infusioner som begränsar antalet patienter i belastade kemoterapiavdelningar.

För att adressera detta problem har Vivesto utvecklat och patenterat plattformen XR-17. XR-17 ökar lösligheten hos API:er som tillförs intravenöst och gör det möjligt att utveckla nya innovativa formuleringar

XR-17 är baserat på en blandning av två derivat av vitamin A. XR-17 bildar tillsammans med ett API partiklar som kallas miceller och som har en diameter på 20 till 60 nanometer. Ett hårstrå från en människa är omkring 80-100 000 nanometer i diameter.

Molekyler som löser sig dåligt i vatten kapslas in i micellkärnan så att de frigöras i blodet. Eftersom XR-17 tolereras väl möjliggörs behandlingar med annars olösliga substanser utan en hög risk för biverkningar som förknippas med lösningsmedel, som t.ex. överkänslighetsreaktioner.

Vivesto fokuserar initialt på användning av XR-17 vid cancerterapier, men företaget anser att XR-17 har potentiella tillämpningar inom ett brett spektrum av sjukdomar där svårlösliga API:er är en utmaning.