Många aktiva läkemedelssubstanser (API:er) för intravenös användning är olösliga eller svårlösliga i vatten. Det utgör ett stort hinder vid läkemedelsutveckling eftersom det kan leda till att lovande läkemedel fallerar under utvecklingsprocessen samt begränsar användningen av godkända läkemedel på grund av dålig löslighet.  Enligt vissa uppskattningar är 70 till 90% av alla läkemedel under utveckling klassade som svårlösliga. Detsamma gäller cirka 40% av godkända läkemedel.

Vanligt förekommande teknologier för att förbättra intravenös löslighet av läkemedel, såsom användning av lösningsmedel i form av polymerer, polyoxyloljederivat och etanol, kan ge upphov till akuta eller fördröjda biverkningar som kan vara allvarliga. Biverkningar har betraktats som ett nödvändigt ont vid cancerbehandling och kan kräva rutinmässig användning av kortikosteroider som premedicinering och långsamma infusioner som begränsar antalet patienter i belastade kemoterapiavdelningar.

För att möta detta medicinska behov och bidra till att effektivisera läkemedelsutvecklingsprocessen har Vivesto utvecklat och patenterat sin första generation av en drug delivery-plattform kallad XR-17. XR-17 ökar lösligheten hos intravenöst. tillförda substanser och gör det möjligt för Vivesto att utveckla innovativa formuleringar av API:er. Denna teknologi har framgångsrikt använts vid utvecklingen av det marknadsgodkända läkemedlet Apealea, ett läkemedel som är lanserat i Europa. Vivesto arbetar för närvarande med utvecklingen av en andra generationens drug delivery-teknologi, XR-18, som har uppvisat förbättrade egenskaper.

Genom att kombinera XR:s teknologiplattform med en effektiv aktiv läkemedelssubstans kan Vivesto skapa innovativa och patentskyddade läkemedel som kommer patienter till nytta.

XR-17 är baserat på en blandning av två derivat av vitamin A. XR-17 bildar tillsammans med ett API partiklar som kallas miceller och som har en diameter på 20 till 60 nanometer. Ett hårstrå från en människa är omkring 80-100 000 nanometer i diameter.

Molekyler som är svårlösliga i vatten innesluts i micellkärnan, där de kan frigöras i blodomloppet när de administreras. Eftersom XR-17 tolereras väl möjliggörs behandlingar med annars olösliga substanser utan den höga risken för biverkningar som annars förknippas med vanligt förekommande lösningsmedel, som t.ex. överkänslighetsreaktioner.

Vivestos initiala fokus för XR-17 är inom onkologi. XR-17 är dock inte begränsat till ett specifikt terapeutiskt område och kan därför potentiellt användas för alla svårlösliga API:er.

Ett intensivt och framgångsrikt utvecklingsarbete har genomförts för att ta fram nästa generations drug deliveryplattform, XR18.

XR-18