Oasmia Pharmaceutical AB (publ) organisationsnummer 556332-6676 höll under fredagen den 30 september 2011 sin årsstämma för räkenskapsåret 2010/2011, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Det beslutades att balanserat resultat -63 029 528 kr, årets resultat -65 998 058 kr samt överkursfond 413 374 526 kr skall balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bo Cederstrand och Julian Aleksov samt nyvalde Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg och Prof. Dr. Horst Domdey. Joel Citron valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde att styrelseledamot som ej är anställd i bolaget skall erhålla ersättning om 250 000 kronor per år. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende kriterier för utseende av valberedning inför årsstämman 2012.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 15 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 15 000 000 aktier.

Bilagor i PDF-format.