VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • I juli utsågs Christer Nordstedt till tillförordnad vd.
 • I juli meddelade Vivesto att bolaget beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland som en följd av den ryska invasionen av Ukraina, pågående aggressioner och internationella sanktioner. Avvecklingen av Vivestos verksamhet i Ryssland medför att bolaget under tredje kvartalet 2022 genomfört en nedskrivning om 44,6 Mkr, motsvarande det bokförda nettovärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna för Paclical® inklusive avskrivningar per den 30 juni 2022.
 • I augusti inledde Vivestos och Elevars samarbetspartner Inceptua den kommersiella lanseringen av Apealea® i Tyskland.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • I november meddelade Vivesto att bolagets tillförordnade vd Christer Nordstedt sagt upp sig för att tillträda en ny position utanför bolaget. Christer Nordstedt kommer att kvarstå som senior rådgivare till Vivesto på konsultbasis inom forskning och utveckling.

TREDJE KVARTALET: 1 JULI 2022 – 30 SEPTEMBER 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 015 tkr (11 920)
 • Rörelseresultatet var -71 318 tkr (-29 572)
 • Nedskrivning av utvecklingskostnader hänförliga till Ryssland -44 624 tkr (0)
 • Rörelseresultat justerat för nedskrivning av utvecklingskostnader hänförliga till Ryssland -26 694 tkr (-29 572), en minskning med 2 878 tkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -71 682 tkr (-30 987)
 • Resultatet per aktie var -0,14 kr (-0,07)

PERIODEN: 1 JANUARI 2022 – 30 SEPTEMBER 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 015 tkr (16 553)
 • Rörelseresultatet var -133 970 tkr (-126 579)
 • Nedskrivning av utvecklingskostnader hänförliga till Ryssland -44 624 tkr (0)
 • Rörelseresultat justerat för nedskrivning av utvecklingskostnader hänförliga till Ryssland -89 346 tkr (-126 579), en minskning med 37 233 tkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -136 653 tkr (-129 873)
 • Resultatet per aktie var -0,28 kr (-0,29)
 • Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 164 241 tkr (149 677)
 • Soliditeten var 95% (80%)

TILLFÖRORDNAD VD HAR ORDET

Omgående efter att jag tillträdde som tillförordnad vd på Vivesto i juli inledde jag en djupare genomgång av hela verksamheten. Samtliga Vivestos tillgångar och projekt har granskats och utvärderats ur såväl ett vetenskapligt som ekonomiskt perspektiv. Vårt arbete är idag fokuserat på tre huvudsakliga områden: att ytterligare stärka forskningsportföljen, att öka värdet på existerande projekt och teknologiplattformar, samt att trimma våra kostnader ytterligare i syfte att kunna använda en större del av våra resurser till att bygga och driva vår forskningsportfölj.
Efter den initiala genomgången står det klart att, precis som tidigare antaget, att vår formuleringsteknologi bör kunna användas med betydligt fler läkemedel än bara paclitaxel. Som ett led i arbetet att stärka Vivestos forskningsportfölj har vi identifierat ett flertal olika substanser med patentskydd och utan patentskydd, så kallade generiska substanser, som skulle kunna formuleras med vår teknologi och erbjuda patienter viktiga behandlingsfördelar.
Inom modern läkemedelskemi har man under flera år sett en stark trend mot att nya molekyler har blivit större och mer svårlösliga än tidigare. Dessa molekyler har ofta högre specificitet och effekt, det vill säga att de är mer effektiva än tidigare generationer substanser. Dessutom adresserar de ofta en ny kategori av måltavlor som tidigare varit okända för vetenskapen, eller som tidigare inte ansetts vara möjliga att utveckla till användbara läkemedel mot. Jag är övertygad om att Vivestos formuleringsteknologi kan bli värdefull för åtskilliga molekyler som idag inte kan användas på grund av bristande löslighet, och även då molekyler med kvarvarande patentskydd. Vi kommer därför systematiskt, med hjälp av artificiell intelligens, neurala nätverk och annan tillämpbar teknik, att söka efter sådana möjligheter med målet att etablera samarbeten med andra läkemedelsbolag. På så sätt skulle vi kunna växa vår portfölj med fler värdegenererande projekt och stärka Vivestos position som läkemedelsutvecklare.
Våra befintliga utvecklingsprojekt och produkter utgör grunden i Vivesto och vi arbetar intensivt med att öka värdet på existerande tillgångar. Det finns flera sätt att öka ett projekts/molekyls värde. Den kliniska planen ses över kontinuerligt i syfte att ta reda på om det går att göra mindre förändringar i studieupplägg eller studiedesign för att stärka chanserna till framgång eller korta tiden till marknadsgodkänt läkemedel. Ett annat sätt är att utvärdera substansen inom andra indikationer för att på så sätt bredda målgruppen och öka den framtida marknadspotentialen. Vi arbetar för närvarande med båda dessa strategier för vårt kliniska cancerprogram Cantrixil och hyser gott hopp om att på så sätt kunna stärka projektets värde.
Ett annat högprioriterat område är att bygga en större och starkare IP-portfölj runt vår egenutvecklade formuleringsteknologi. Det var därför mycket tillfredsställande att vi i september kunde skicka in en patentansökan kring XR-18 till svenska patent- och registreringsverket.
Som tidigare meddelats lanserades vår marknadsgodkända produkt Apealea i Tyskland i augusti i år. Lanseringen skedde genom vår samarbetspartner Elevar och deras europeiska partner Inceptua. Det är en viktig milstolpe då det är första gången Apealea lanserats kommersiellt på en större marknad. Vi står i nära kontakt med Elevar för att följa hur försäljningen utvecklas i Tyskland och hur lanseringsplanerna fortskrider på andra marknader. Vi kan i dagsläget inte ge några försäljningssiffror men det är vår förhoppning att kunna göra det under första halvåret 2023.
Därutöver kan vi också rapportera att den prövarinitierade fas 1b-studien som utvärderar Docetaxel micellar i patienter med metastaserad prostatacancer, och som utförs i Schweiz av Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK), fortsätter att rekrytera patienter. Fler än hälften av patienterna är inkluderade och SAKK:s bedömning är att rekryteringen kan färdigställas under nästa år. Resultat förväntas kunna presenteras under 2024.
Vivesto har tidigare erhållit ett så kallat conditional approval i USA för veterinärläkemedlet Paccal Vet, vår formulering av paklitaxel för behandling av cancer i hund. Av strategiska skäl fullföljdes inte processen och läkemedlet drogs därför tillbaka från marknaden. Marknaden för sällskapsdjur står nu inför en snabb tillväxt samtidigt som det idag finns ytterst få godkända läkemedel för cancer i hund. Med en solid forskningsmässig grund och betydande intern kompetens inom området ser vi nu därför över möjligheterna att fortsätta bedriva utveckling inom veterinärmedicin och, om det anses lämpligt, förbereda för ytterligare studier inom utvalda indikationer.
Under de drygt fyra månader jag varit tillförordnad vd på Vivesto har jag fått mycket god inblick i bolagets verksamhet. Jag är imponerad över det utvecklingsarbete som bedrivs och jag ser en betydande potential i såväl bolagets tillgångar som dess dedikerade medarbetare. Rollen som tillförordnad vd har alltjämt varit tänkt att vara av tillfällig karaktär och den sista november går jag vidare till en ny position utanför bolaget. Jag ser nu fram emot att fortsätta bidra till Vivestos utveckling som senior rådgivare inom R&D på konsultbasis.

Christer Nordstedt, tillförordnad vd för Vivesto

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.vivesto.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/

Inbjudan till presentation av Vivestos delårsrapport för tredje kvartalet
Vivesto bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation av delårsrapporten den 17 november 2022 kl. 10.00. Presentationen hålls av tillförordnad vd Christer Nordstedt och tillförordnad CFO Robert Maiorana. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund. Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk:
https://ir.financialhearings.com/vivesto-q3-2022

Telefonnummer för konferenssamtalet är:
SE: +46856642707
UK: +443333009268
US: +16467224902

För ytterligare information:
Christer Nordstedt, tillförordnad vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.