”Vivestos uppdaterade fokus är en möjlighet för bolaget. Den slimmade utvecklingsplanen, i kombination med en betydligt lägre burn rate, ger oss möjlighet att bygga långsiktigt värde och befästa Vivesto som ett utvecklingsbolag inom onkologi i tidig fas”

Erik Kinnman, VD för Vivesto

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • I augusti meddelade Vivesto att rekryteringen av patienter till fas 1b-studien med Docetaxel micellar i spridd prostatacancer, utförd av The Swiss Group for Clinical Cancer Research, SAKK, avslutats i förtid och att Docetaxel micellar uppvisade god tolerabilitet vid doser som anses vara standard för konventionella docetaxelformuleringar, samt tecken på klinisk aktivitet.
 • Den 15 september avnoterades Vivestos aktier från Frankfurt Stock Exchange (“FSE”). Avnoteringen från FSE påverkar inte noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • I oktober meddelade Vivesto att styrelsen beslutat att fokusera bolagets resurser på utvecklingsprogrammen Cantrixil och Paccal Vet, samt om ett antal åtgärder i syfte att sänka kostnadsläget i bolaget. All fortsatt utveckling relaterad till teknologiplattformen XR-18 inom Vivesto, och all verksamhet i bolagets laboratorier i Uppsala kommer att upphöra. Planen möjliggör leverans av ett antal viktiga milstolpar, samt säkrar bolagets finansiella ställning och fortsatta verksamhet till och med slutet av 2026.

TREDJE KVARTALET: 1 JULI 2023 – 30 SEPTEMBER 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (1 015)
 • Rörelseresultatet var -16 565 tkr (-71 318)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 784 tkr (-71 682)
 • Resultatet per aktie var -0,03 kr (-0,14)

PERIODEN: 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (1 015)
 • Rörelseresultatet var -66 943 tkr (–133 970)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -64 385 tkr (–136 653)
 • Resultatet per aktie var -0,12 kr (-0,28)

VD HAR ORDET

Det hårda arbetet under det första halvåret har fortsatt under det tredje kvartalet. Vivesto har nu lagt grunden till ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag med potential att ta en ledande position inom specifika områden där vi kan göra skillnad. Efter årets strategiska översyn och åtgärder för att effektivisera bolaget och sänka kostnaderna, beslutade Vivestos styrelse efter utgången av det tredje kvartalet att fokusera bolagets resurser på utvecklingsprogrammen Cantrixil och Paccal Vet.
Vivesto har tagit ytterligare steg för att minska bolagets kostnader, bland annat genom att avbryta all vidare utveckling relaterad till teknologiplattformen XR-18 och att stänga ner bolagets laboratorier i Uppsala. Jag beklagar att denna stängning innebär personalnedskärningar, men det måste ske för att vi ska kunna gå vidare med vårt nya fokus.

Den nya strategiska inriktningen att bli ett renodlat utvecklingsbolag med fokus på tidiga onkologiprojekt där det finns ett tydligt behov av mer effektiva läkemedel, förväntas minska kostnaderna med mer än 35 miljoner kronor på årsbasis och möjliggör för Vivesto att leverera flera viktiga milstolpar och säkra bolagets finansiella ställning och fortsatta verksamhet fram till slutet av 2026. Genom att rikta våra investeringar mot programmen Cantrixil och Paccal Vet ökar vi vår förmåga att nå framgång i vår kliniska utveckling och öka det långsiktiga värdet för våra intressenter.
Vivestos veterinäronkologiprodukt Paccal Vet är en fantastisk möjlighet. Det medicinska behovet av förbättrade veterinärmedicinska läkemedel är enormt. Det finns mer än 180 miljoner hundar i USA och i Europa, och ägarna spenderar allt mer för att ta hand om sina husdjur. Totalt spenderades det 39,6 miljarder dollar på veterinärprodukter och veterinärvård i USA under 2022, enligt American Pet Products Association.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för Paccal Vet fortskrider enligt plan. Under sommaren 2023 hade Vivesto ett framgångsrikt pre-submission-möte med amerikanska FDA:s Center for Veterinary Medicine avseende den fortsatta utvecklingen av Paccal Vet. Förberedelser för vår kliniska pilotstudie som ska utvärdera effekten av Paccal Vet i hundar pågår och vi förväntar oss att alla nödvändiga aktiviteter inför att patientrekryteringen ska kunna starta skall vara på plats i slutet av 2023.
För att maximera den kommersiella potentialen i cancerprogrammet Cantrixil har vi beslutat att rikta våra utvecklingsresurser mot blåscancer och blodcancer, båda indikationer med stora medicinska behov och betydande kommersiell potential. Vi har fått positiva resultat från prekliniska studier och baserat på dessa kommer vi att besluta om den fortsatta utvecklingsplanen för Cantrixil. Ytterligare viktiga resultat väntas i början av nästa år.

Tidigare under året meddelade det amerikanska läkemedelsbolaget Elevar Therapeutics att de avsåg att överföra rättigheterna för cancerläkemedlet Apealea till en tredje part. Vivesto har haft ett globalt partnerskap med Elevar sedan 2020, men Apealea har hittills endast lanserats i Tyskland av Elevars partner Inceptua. Utvecklingen i resten av världen och försäljningen i Europa har gått långsammare än förväntat och vi ser därför detta som en möjlighet att hitta en bättre partner. Förhandling om uppsägning pågår. Affärsutvecklingsaktiviteter med syfte att identifiera nya partners har inletts och diskussioner med flera potentiella partners pågår.

Vivestos uppdaterade fokus är en möjlighet för bolaget. Den slimmade utvecklingsplanen, i kombination med en betydligt lägre burn rate, ger oss möjlighet att bygga långsiktigt värde och befästa Vivesto som ett utvecklingsbolag inom onkologi i tidig fas.
Tack för att du följer Vivesto.

Erik Kinnman, VD för Vivesto

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.vivesto.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/


För ytterligare information:
Erik Kinnman, vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com


Om Vivesto AB
Vivesto är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget utvecklar projekt med potential att erbjuda nya behandlingsalternativ för cancerpatienter med stora medicinska behov. Vivesto har kapacitet och kompetens att utveckla läkemedel från tidig forskning till klinik. Utveckling i sen klinisk fas och kommersialisering avses ske genom partnerskap med andra läkemedelsbolag.
Vivestos längst utvecklade program Apealea® (paklitaxel micellar) har erhållit marknadsgodkännande i EU för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer, i kombination med karboplatin. Därutöver utvecklar Vivesto cancerprogrammen Cantrixil och Docetaxel micellar, samt veterinäronkologi-programmet Paccal Vet (paklitaxel micellar) som utvecklas för behandling av malignt melanom och hemangiosarkom i hundar.
Vivestos aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.