Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på stämman skall:
– dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast den 23 januari 2009.
– dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, fax 018-51 08 73, tel. 018-50 54 40 eller e-post info@oasmia.com senast den 28 januari 2009 kl 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Biträden skall föranmälas på samma sätt som aktieägare.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 23 januari 2009.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal och skall medtagas i original till stämman. Fullmaktsformulär finns att tillgå hos Oasmia.

Antal aktier
Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie, betecknad serie A. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 33 500 000 aktier.

Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkt 7 i dagordningen
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2008 fram till årsstämman 2009.

Lön och övriga förmåner
Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga ensionsavsättningar skall göras.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram
Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott
Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Handlingar
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 7 hålls tillgängliga hos Bolaget (adress ovan) och dess hemsida www.oasmia.se

Uppsala den 12 januari 2009
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)