Som tidigare aviserades den 24 oktober 2016, skulle Oasmia komma att kalla till extra bolagsstämma den 21 november 2016. Härmed redogörs för kallelsen i sin helhet. Kallelse kommer även att publiceras i Post- och inrikes tidningar torsdag 27:e oktober och samma dag kommer även en kungörelse publiceras i Dagens Nyheter.

Kallelse till Extra bolagsstämma i
Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676, kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 november 2016 kl. 10.30, hos Oasmia Pharmaceutical AB (publ), Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen påbörjas kl. 10.00. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 november 2016, dels anmäla detta senast klockan 16.00 den 17 november 2016 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden ska anges. Aktieägare som har sina aktier förvaltaregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 november 2016. De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.oasmia.se. 

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 7. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 8. Fastställande av arvode till styrelseordförande
 9. Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, 2016:1
 10. Beslut om Alceco Internationals S.A.s förslag om emission av teckningsoptioner, 2016:2
 11. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Förslag om beslut enligt punkterna 6,7 och 8 ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i övrigt ska besluten från årsstämman den 26 september 2016 gälla.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)

Aktieägarna i Oasmia beslutade vid årsstämman den 26 september 2016 att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer föreslå att styrelsen utökas med en ordinarie ledamöter och att således styrelsen, skall bestå av sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslutet skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget i punkterna 7, 8 och 10.

Val av styrelse och styrelsens ordförande (punkt 7)

Aktieägarna i Oasmia beslutade vid årsstämman den 26 september 2016 att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Julian Aleksov, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist och Hans Sundin.

Valberedningen i Oasmia har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer föreslå att, utöver de ledamöter som valdes vid årsstämman, till ny styrelseledamot och tillika styrelseordförande väljs Anders Lönner och till arbetande vice ordförande och ledamot väljs Julian Aleksov.

Anders Lönner är född 1945 och är arbetande styrelseordförande i Karo Pharma AB. Tidigare erfarenhet som VD och koncernchef för Meda AB, styrelseledamot i Valeant Pharmaceuticals International Inc., VD för Astra Läkemedel med ansvar för bland annat Astras nordiska dotterbolag, VD för Karo Bio AB samt Ordförande i Läkemedelsföreningen (LIF). Anders Lönner är medicine hedersdoktor vid Karolinska institutet.

Beslutet skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 6, 8 och 10.

Fastställande av arvode till styrelseordförande (punkt 8)

Valberedningen i Oasmia har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer föreslå, ett arvode på 300 000 SEK till styrelseordförande.

Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, 2016:1 (punkt 9) 

Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

1                       Emission av teckningsoptioner

1.1         Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 300 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.2         Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast det helägda dotterbolaget Oasmia Animal Health AB u.ä.t. Oasmia Incentive AB, 556519-8818, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske.

1.3           Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.4           Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

1.5           Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.6           Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget av serie A. Nyteckning av A-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 24 november 2018 till och med den 24 januari 2019.

1.7          Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för A-aktie i bolaget under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 21 oktober 2016.

1.8          De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.9           Teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt 2 eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

1.10         Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

1.11         Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.

2                 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1             Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

 

Kategori Högsta antal optioner/person
A. Ledningsgruppen exklusive arbetande styrelseordförande (4 personer) 750 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2.2                    Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 22 november 2016 till och med den 24 november 2016. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning kan innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person överstiger gränserna ovan.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3                    Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget eller dotterbolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i bolaget upphör.

3                      Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

3.1                  Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 3 000 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

3.2                  Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget.

3.3                  Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

3.4                  Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

I bolaget finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram utöver de som beslutas vid denna extra bolagsstämma.

3.5               Beslutsregler

Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Alceco International S.A.s förslag till emission av teckningsoptioner 2016:2 (punkt 10)

Aktieägaren Alceco International S.A., som kontrollerar ca 21,4 procent av röster och kapital i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

1                 Emission av teckningsoptioner

1.1          Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 600 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.2       Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast det helägda dotterbolaget Oasmia Animal Health AB u.ä.t. Oasmia Incentive AB, 556519-8818, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske.

1.3         Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets ägare önskar främja ett långsiktigt aktieägande genom införandet av ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöterna genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar.

1.4           Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

1.5           Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.6           Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget av serie A. Nyteckning av A-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 24 november 2018 till och med den 24 januari 2019.

1.7          Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för A-aktie i bolaget under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 21 oktober 2016.

1.8          De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.9          Teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt 2 eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

1.10         Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

1.11         Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.

2                 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1              Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av styrelseledamöter:

 

Kategori Högsta antal optioner/person
A. Den styrelseledamot i bolaget som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, varmed avses ägare som kontrollerar mer än tio procent av det totala antalet aktier eller röster i bolaget, och som tillträtt sitt uppdrag som styrelseordförande vid den extra bolagsstämma som beslutar om denna emission (1 person) 4 000 000
B. Styrelseledamöter i bolaget som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, varmed avses ägare som kontrollerar mer än tio procent av det totala antalet aktier eller röster i bolaget, och som inte ingår i kategori A (4 personer) 500 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång alltjämt kvarstår som styrelseledamöter i bolaget.

Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2.2               Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 22 november 2016 till och med den 24 november 2016. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet och anmält antal. Sådan fördelning kan innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person överstiger gränserna ovan.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3               Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya styrelseledamöter efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast fem dagar efter anmälan om förvärv.

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget eller dotterbolaget till återköp av optionerna om deltagarens styrelseuppdrag i bolaget upphör.

3                  Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

3.1              Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 6 000 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,8 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Total utspädning för båda de program som föreslås på denna extra bolagsstämma är cirka 7,0 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner i båda programmen.

3.2               Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget.

3.3               Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av aktieägaren Alceco International S.A., som kontrollerar ca 21,4 procent av röster och kapital i bolaget. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Aktieägaren har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

3.4               Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

I bolaget finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram utöver de som beslutas vid denna extra bolagsstämma.

3.5               Beslutsregler

Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast den 7 november att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt senast 28 oktober.

Aktier och röster

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 119 039 310 aktier, således totalt 119 039 310 röster.

__________

Uppsala den 25 oktober 2016 

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Styrelsen

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan.