VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • I april utsågs Reinhard Koenig till Chief Scientific Officer.
 • I april presenterade Oasmia slutliga fas I-data med Cantrixil på AACR årsmöte 2021.
 • I april fick en fas 1b-studie med Oasmias Docetaxel micellar vid spridd prostatacancer etikgodkännande av Swissmedic.
 • Vid årsstämman i maj utsågs Andrea Buscaglia till ny styrelseledamot.
 • Som en följd av etikgodkännandet i april rekryterades i juni den första patienten i SAKKs (Swiss Group for Clinical Cancer Research) prövarinitierade fas 1b-studie med Docetaxel micellar vid spridd prostatacancer.
 • I juni överförde Oasmia de nordiska kommersialiseringsrättigheterna för Apealea® till Inceptua Group som tillägg till tidigare överförda kommersialiseringsrättigheter för övriga delar av Europa.
 • I juni publicerades positiva fas I-data med Cantrixil i onkologi-tidskriften Cancers.

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL 2021 – 30 JUNI 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 596 tkr (254)
 • Rörelseresultatet var -56 165 tkr (-78 296)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -57 677 tkr (-80 090)
 • Resultatet per aktie var -0,12 kr (-0,18)

PERIODEN: 1 JANUARI 2021 – 30 JUNI 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 633 tkr (201 474)
 • Rörelseresultatet var -97 007 tkr (50 311)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -98 886 tkr (44 615)
 • Resultatet per aktie var -0,22 kr (0,10)

VD KOMMENTERAR

Oasmia har fortsatt att göra framsteg under andra kvartalet, framför allt avseende våra läkemedelskandidater under utveckling där vi nått flera viktiga milstolpar. Alla våra läkemedelskandidater är inriktade mot svårbehandlade cancerformer eller cancer i sen fas där behandlings-alternativen generellt sett är begränsade och prognoserna är mycket dåliga.

I april presenterades slutliga fas I-resultat för Cantrixil, vårt kliniska program inom äggstockscancer som vi licensierade från Kazia Therapeutics tidigare i år, vid en muntlig presentation på American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte 2021. Därutöver publicerades och referentgranskades resultaten också i onkologi-tidskriften Cancers. Särskilt intressant ur ett vetenskapligt perspektiv är det faktum att Cantrixil potentiellt kan framkalla stamcellsdöd vid äggstockscancer och göra cancerceller känsliga för vanlig kemoterapi vilket förbättrar överlevnads-graden i denna patientpopulation. Mycket förberedande arbete pågår inför starten av fas II-studien med Cantrixil under andra halvåret nästa år. En rådgivande klinisk kommitté håller på att sättas samman och interaktioner med EMA och FDA har inletts. Arbete pågår också med att validera studiedesignen för fas 2-studien och säkra upp läkemedelsförsörjningen till studien.

I andra kvartalet rekryterades också den första patienten i en öppen, multicenter klinisk fas 1b-studie med Docetaxel micellar vid spridd prostatacancer. Docetaxel micellar är en lösnings-medelsfri formulering av docetaxel utvecklad i syfte att undvika behovet av löslighetsförstärkare och den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider i höga doser, samtidigt som det ska vara ett effektivt behandlingsalternativ. Studien genomförs på större sjukhus i Schweiz av den ideella organisationen Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) som har genomfört kliniska prövningar inom onkologi sedan 1965. Prostatacancer är ett allvarligt och allt vanligare hälsoproblem i hela världen och utgör den främsta cancerrelaterade dödsorsaken hos män.

Vi gjorde stora framsteg under andra kvartalet med att fokusera och rationalisera vår verksamhet. Vi ingick ett avtal om att överlåta rättigheterna för marknadsföring, försäljning och distribution av Apealea® (paclitaxel micellar) i Norden och Baltikum till Inceptua Group. Inceptua innehar sedan tidigare de exklusiva rättigheterna för Apealea i övriga delar av Europa enligt ett avtal tecknat under 2020 med Oasmias globala strategiska partner för Apealea, Elevar Therapeutics, Inc. Apealea är vårt längst utvecklade program och godkänt av de europeiska myndigheterna i kombination med karboplatin för behandling av vuxna patienter vid första återfall av platinum-känslig epitelial äggstockscancer, primär peritonealcancer och äggledarcancer. Inceptua håller på att överföra alla licenser och marknadsföringsgodkännanden för Apealea på de större europeiska marknaderna, inklusive Tyskland och Storbritannien, vilket kommer att försena kommersialiserings-processen runt om i Europa och erhållandet av försäljningsroyalties. Elevar och Oasmia är säkra på att Inceptua har det rätta nätverket, expertisen och engagemanget för att maximera Apealeas kommersiella värde i Europa. I USA har Elevar rapporterat framsteg i förberedelserna av PK-studien och den kliniska fas III-studien med Apealea®.

Vårt främsta mål är att utöka vår projektportfölj av onkologiprodukter under utveckling genom sammanslagningar, förvärv eller inlicensiering. Jag är glad att kunna meddela att vi utvärderar ett antal möjligheter och ser fram emot att återkomma när vi har framsteg att rapportera.

Utöver att bygga upp en stark klinisk projektportfölj inom onkologi arbetar vi med att förbättra vår egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™, som redan har använts vid framtagandet av Apealea® och som kan användas för läkemedel inom många terapeutiska områden. Under kvartalet tillhandahöll vi en uppdatering om utvecklingsarbetet för våra teknologiplattformar. XR-18 befinner sig i en utvärderingsprocess som en förbättring av teknologiplattformen XR-17, medan XR-19 skulle kunna skapa nya funktioner, såsom inkapsling av flera aktiva läkemedelssubstanser i en micell i syfte att möjliggöra kombinationsbehandlingar.

Jag är övertygad om att ett starkt och kompetent team är avgörande för framgång och jag är glad över att kunna rapportera att vi fortsatte att stärka styrelsens och ledningens kapacitet under andra kvartalet. I april tackade Dr. Reinhard Koenig ja till att bli Chief Scientific Officer och tillför expertis inom produktutveckling och kommersialisering inom ett flertal områden, däribland onkologi. Andrea Buscaglia valdes in som ny styrelseledamot vid Oasmias årsstämma den 27 maj. Han har mer än 30 års finansiell erfarenhet från ledande befattningar inom biopharma, medtech, investment banking och redovisning.

En central del i Oasmias arbete är att agera ansvarsfullt och etiskt, vilket kommer bli än viktigare i takt med att vi växer. Baserat på extern expertis genomförde vi under andra kvartalet en intern ESG-utvärdering (environment, social and governance) av för oss relevanta kriterier inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Under de kommande månaderna ska vi besluta om vilka huvudsakliga resultatindikatorer och mål vi ska fortsätta arbeta med inom detta område, och vid årets slut rapportera hur implementeringen fortlöper. Som en annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete har vi utsett ett externt dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) för att fullt ut följa GDPR-reglerna.

I syfte att öka vår synlighet, erhålla expertkompetens och ytterligare stärka vår relation med nyckelaktörer, blev Oasmia nyligen medlem i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). EFPIA arbetar tillsammans med sina medlemmar för att säkerställa snabbare och mer rättvis tillgång till läkemedel i hela Europa och verka för en politisk miljö där den europeiska läkemedelsindustrin kan vara världsledande inom medicinsk innovation.

Efter flera nödvändiga förändringar sedan jag tillträdde i mars förra året är jag övertygad om att Oasmia nu är väl positionerat med visionen att bli ett av de ledande biopharma-bolagen inom cancer med en innovativ onkologipipeline med fokus på svårbehandlade cancerformer i sen fas.

Jag vill avsluta med att tacka alla mina kollegor och vår styrelse för deras fortsatta engagemang och hårda arbete och till er, våra aktieägare, för ert stöd.

Dr. Francois Martelet, M.D., VD Oasmia

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.vivesto.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information:

Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com
Fredrik Järrsten, Chief Financial Officer
Tel: +46 18-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Oasmias längst utvecklade program Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™ är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för mer information om Oasmia.