Docetaxel Micellar

Docetaxel micellar är en läkemedelskandidat i tidig fas och en ny formulering av det väl etablerade cellgiftet docetaxel i kombination med XR-17. Dagens docetaxel ges intravenöst och innehåller etanol. I juni 2020 inledde Vivesto ett samarbete med Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) i syfte att genomföra den första kliniska prövningen med Vivestos formulering Docetaxel micellar i spridd prostatacancer. I juni 2021 doserades den första patienten i en prövarinitierad klinisk fas 1b-studie i patienter med spridd prostatacancer. Det är en öppen studie utförd av SAKK på flera större sjukhus i Schweiz. Studien avser rekrytera 18 kemoterapi-naiva patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) som har fungerande benmärgs-, lever och njurfunktion. Studiens primära mål är att bestämma den maximalt tolererade dosen för Docetaxel micellar i patienter med mCRPC. De sekundära målen är att utvärdera säkerheten och den preliminära antitumöraktiviteten samt att karakterisera farmakokinetiken för Docetaxel micellar i den här populationen.