Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB, org.nr 556332-6676 (”Oasmia” eller “bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 21 februari 2022 klockan 10:00 i Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

I syfte att motverka smittspridning av covid-19 vill styrelsen uppmana samtliga aktieägare att överväga möjligheten att i stället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning. Aktieägare som själva uppvisar symtom (eller som har varit i kontakt med någon som uppvisar symtom), uppmanas att inte närvara vid stämman utan att i stället delta genom ombud eller utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Oasmia följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer information om eventuella ytterligare åtgärder inför stämman att publiceras på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Rätt att delta
För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 februari 2022. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 15 februari 2022 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast den 15 februari 2022. Anmälan om deltagande sker:

 1. per post till Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, eller
 2. per e-post till info@oasmia.com.

I anmälan uppges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 februari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 februari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 15 februari 2022.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.oasmia.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 15 februari 2022. Poströstningsformuläret ska skickas:

 1. per post till Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, eller
 2. per e-post till info@oasmia.com.

Om aktieägare som poströstat närvarar vid stämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Johan Wigh eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen varigenom bolagets företagsnamn ändras i enlighet med vad som anges nedan.

Bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 1 härefter ska ha följande lydelse:

Bolagets företagsnamn är Vivesto AB. Bolaget är publikt (publ).

Punkt 8 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 19 januari 2022 om en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna, av högst 89 673 909 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 967 390,90 kronor enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
 2. Teckningskursen är 1,68 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 3. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 4 mars 2022 (avstämningsdagen). Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 mars 2022. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 mars 2022.
 4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 8 mars 2022 till och med den 22 mars 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 8 mars 2022 till och med den 22 mars 2022. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
 6. Teckning av aktier av de som garanterat företrädesemissionen ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 23 mars 2022 till och med den 25 mars 2022. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
 7. Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
 8. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
  1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.
 9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 10. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen fogas till beslutet.

Övrig information
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Aktierna i bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i bolaget medför en röst på stämman. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 448 369 546. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oasmia.com. Kopior av handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Oasmia Pharmaceutical AB
Stockholm i januari 2022
Styrelsen