Vid extra bolagsstämman i Oasmia Pharmaceutical AB (”bolaget”) den 20 oktober 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för ledande befattningshavare i bolaget
Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för ledande befattningshavare i bolaget. Programmet består av högst 4 500 000 optioner som ska tilldelas under oktober 2021. Personaloptionerna ger, efter att de har intjänats i enlighet med villkoren, deltagaren rätt till förvärv av aktier under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 31 januari 2025. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i bolaget till ett pris motsvarande 140 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som infaller omedelbart före 20 oktober 2021. Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma Francois Martelet, Fredrik Järrsten, Peter Selin och Heidi Ramstad. Optionerna utgår vederlagsfritt. Styrelsen, eller ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott, ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i bolaget eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för incitamentsprogrammet inte längre är ändamålsenliga.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.