Solna den 25 oktober 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, meddelade idag att styrelsen beslutat att fokusera bolagets resurser på utvecklingsprogrammen Cantrixil och Paccal Vet, samt om ett antal åtgärder i syfte att sänka kostnadsläget i bolaget. All fortsatt utveckling relaterad till teknologiplattformen XR-18 inom Vivesto, och all verksamhet i bolagets laboratorier i Uppsala kommer att upphöra. Planen möjliggör leverans av ett antal viktiga milstolpar, samt säkrar bolagets finansiella ställning och fortsatta verksamhet till och med slutet av 2026.

Styrelsen i Vivesto har genomfört en strategisk översyn av verksamheten vilket har resulterat i ett antal åtgärder som syftar till att renodla bolagets verksamhet och sänka kostnadsläget i bolaget. Vivesto avser rikta utvecklingsresurserna mot de områden där det bedöms finnas störst potential att bygga aktieägarvärde på kort sikt –cancerprogrammet Cantrixil och veterinäronkologiprodukten Paccal Vet.

Vivestos utveckling av drug delivery-plattformen XR-18 och relaterade forskningsprojekt kommer att avslutas och verksamheten vid bolagets laboratorier i Uppsala kommer att upphöra med personalneddragningar som följd. Totalt bedöms åtgärderna minska kostnadsläget i bolaget med mer än 35 Mkr på årsbasis.

"Med dessa åtgärder stärker vi bolagets fokus mot områden där vi ser störst marknadspotential och möjlighet att nå resultat på kort sikt samtidigt som vi säkrar bolagets finansiella ställning till slutet av 2026. Jag beklagar att det också innebär personalneddragningar, men det är tyvärr en konsekvens av den fokuserade strategi vi nu går framåt med", säger Erik Kinnman, vd för Vivesto. ”Under 2023 har Vivesto tagit en ny strategisk inriktning mot att bli ett renodlat utvecklingsbolag med fokus på onkologiprojekt i tidig fas där det finns tydliga behov av effektivare läkemedel. Genom en riktad satsning på programmen Cantrixil och Paccal Vet ökar vi möjligheterna att nå framgång i vår kliniska utveckling och att bygga långsiktigt värde”.

Arbetet med att hitta ny licenstagare till det i Europa marknadsgodkända cancerläkemedlet Apealea fortgår och affärsutvecklingsaktiviteter för att möjliggöra avyttring av plattformen XR-18 kommer att inledas omgående.

Det kliniska utvecklingsprogrammet Paccal Vet utvecklas i enlighet med plan. Under sommaren 2023 hade Vivesto ett framgångsrikt så kallat pre-submission möte med amerikanska FDA's Center for Veterinary Medicine avseende utvecklingen av Paccal Vet och en klinisk pilotstudie är planerad att starta i slutet av 2023 där effekten av Paccal Vet kommer att undersökas i hundar med hemangiosarkom och malignt melanom.

I syfte att maximera den kommersiella potentialen för Cantrixil-programmet ämnar Vivesto inrikta programmets fortsatta utveckling mot blåscancer och blodcancer, båda indikationer med stora medicinska behov och betydande kommersiell potential.

För ytterligare information:
Erik Kinnman, vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en portfölj av projekt med potential att erbjuda nya behandlingsalternativ för cancerpatienter med stora medicinska behov. Cancerprogrammet Cantrixil utvecklas inom indikationerna blåscancer och blodcancer, och veterinäronkologiprodukten Paccal Vet (paclitaxel micellar) utvecklas för behandling av malignt melanom och hemangiosarkom i hundar.

Vivesto har erfarenhet av att utveckla läkemedel från preklinisk fas, genom klinisk utveckling till regulatoriskt godkännande. Vivestos längst utvecklade program Apealea® (paklitaxel micellar) har erhållit marknadsgodkännande i EU för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer, i kombination med karboplatin.
Vivestos aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com
för mer information om Vivesto.